Buletin informativ: Modificări Legislative – Octombrie 2023

În Monitorul Oficial nr. 977 din 27 Octombrie 2023 a fost publicată Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.     

Legea modifică mai multe acte normative. Reluăm mai jos principalele modificări aduse Codului fiscal  și obligațiilor privind sistemul Ro e-Factura, precum și măsurile adoptate cu privire la sistemul național RO e-Sigiliu și modificările la regimul încasărilor și plăților în numerar.

 • Modificări aduse Legii 227/2015 privind Codul fiscal

Titlul II – Impozit pe profit 

Se introduce impozitul minim pe cifra de afaceri pentru contribuabilii (alții decât instituții de credit și persoane juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale) care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro și al căror impozit pe profit calculat este mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri. Vor fi exceptate de la aplicarea impozitului minim pe cifra de afaceri companiile care desfășoară exclusiv activități de distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale, astfel cum sunt reglementate/licențiate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Formula de calcul pentru impozitul minim pe cifra de afaceri este:

IMCA = 1% * (VT – Vs – I – A),  unde:

VT = venituri totale, determinate cumulat de la începutul anului fiscal;

Vs = venituri care se scad din veniturile totale, respectiv: veniturile neimpozabile prevăzute de Codul fiscal; veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție; veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale neincluse în indicatorul I; veniturile din subvenții; veniturile realizate din despăgubiri de la societățile de asigurare/reasigurare pentru pagubele produse de bunuri de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii; veniturile reprezentând accizele care s-au reflectat concomitent în conturile de cheltuieli;

I = valoarea imobilizărilor în curs de execuție ocazionate de achiziția/producția de active, înregistrate în evidența contabilă începând cu 1 ianuarie 2024/prima zi a anului fiscal modificat care începe în 2024;

A = amortizarea contabilă la nivelul costului istoric aferentă activelor achiziționate/produse începând cu 1 ianuarie 2024/prima zi a anului fiscal modificat care începe în 2024. Nu se include aici amortizarea contabilă a activelor incluse la indicatorul „I”.

Contribuabilii pot scădea din impozitul minim datorat sumele aferente sponsorizărilor/actelor de mecenat efectuate  potrivit legii, la nivelul valorii minime dintre următoarele:

 • 0,75% din Cifra de afaceri.
 • 20% din Impozitul pe profit.

În cazul unui grup fiscal, fiecare membru al grupului fiscal calculează impozitul minim pe cifra de afaceri și îl comunică persoanei juridice responsabile din grup. Persoana juridică responsabilă compară impozitul pe profit determinat la nivelul grupului cu valoarea însumată a impozitelor minime pe cifra de afaceri transmise de membrii grupului fiscal și aplică prevederile corespunzătoare. Dacă rezultatul fiscal al grupului este pierdere fiscală, impozitul grupului se datorează la nivelul valorii însumate a impozitelor minime pe cifra de afaceri transmise de membrii grupului fiscal.

Impozit suplimentar pentru instituțiile de credit, aplicabil persoanelor juridice române şi sucursalelor din România ale instituțiilor de credit – persoane juridice străine.

Suplimentar impozitului pe profit, instituțiile de credit vor datora un impozit pe cifra de afaceri calculat prin aplicarea următoarelor cote de impozitare:

 • 2% pentru perioada 1 Ianuarie 2024 – 31 Decembrie 2025
 • 1% Începând cu 1 Ianuarie 2026.

Pentru determinarea rezultatului fiscal, impozitul pe cifra de afaceri reprezintă cheltuială nedeductibilă. Impozitul pe cifra de afaceri se calculează, declară şi plătește trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata, pentru trimestrele I – III, și până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, pentru trimestrul IV.

Se introduce suplimentar impozitului pe profit un impozit specific pe cifra de afaceri, pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale și care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro.

Formula de calcul a Impozitului specific pe cifra de afaceri este:

ICAS = 0,5% x (VT – Vs – I – A).

Unde indicatorii au semnificația dată în definirea IMCA, detaliată mai sus.

Impozitul specific pe cifra de afaceri urmează a se calcula, declara și plăti trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata (pentru trimestrele I – III), iar pentru trimestrul IV, până la data depunerii anuale a declarației de impozit pe profit.

Titlul III – Impozit pe veniturile microîntreprinderilor 

Cotele de impozitare se modifică începând cu 1 ianuarie 2024, astfel:

 – 1% pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 EUR inclusiv și care nu realizează activitățile de la litera b) de mai jos;  

 – 3% pentru microîntreprinderile care: 

a) realizează venituri peste 60.000 EUR (in limita celor 500.000 EUR); sau

b) desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5821 – Activiăți de editare a jocurilor de calculator, 5829 – Activități de editare a altor produse software, 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației, 5510 – Hoteluri şi alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a., 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, 6910 – Activități juridice – numai pentru societățile cu personalitate juridică care nu sunt entități transparente fiscal, constituite de avocați potrivit legii, 8621 – Activități de asistență medicală generală, 8622 – Activități de asistență medicală specializată, 8623 – Activități de asistență stomatologică, 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.

În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere realizează venituri mai mari de  60.000 euro sau începe să desfășoare activitățile corespunzătoare codurilor CAEN de mai sus, este aplicabilă cota de 3% începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații.

Titlul IV – Impozit pe venit

Începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023, scutirea de impozit pe venit acordată persoanelor fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator, se aplică la un singur angajator/plătitor, doar pentru veniturile de până la 10.000 lei. Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de scutire.

Scutirea de impozit pe venit acordată persoanelor fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității din domeniul construcțiilor, se aplică la un singur angajator/plătitor, pentru veniturile de până la 10.000 lei. Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de scutire.

Scutirea de impozit pe venit acordată persoanelor fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității din domeniul/sectorul agricol și industria alimentară, se aplică la un singur angajator/plătitor, pentru veniturile de până la 10.000 lei. Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de scutire.

Începând cu veniturile aferente anului 2024, contribuția de asigurări sociale de sănătate va fi deductibilă la calculul bazei impozabile pentru veniturile din activități independente.

Începând cu 1 iulie 2024, orice venituri constatate de organele fiscale, a căror sursă nu a fost identificată se impun cu o cotă de 70%.

Titlul V – Contribuții sociale obligatorii

Începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023, se elimină scutirile de la plata contribuției sociale de sănătate a veniturilor obținute de către persoanele care desfășoară activități în sectorul construcții, în sectorul agricol și în industria alimentară.

Începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023, pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator, activități în sectorul construcții, în sectorul agricol și în industria alimentară, cota CAS se reduce cu punctele procentuale corespunzatoare cotei de contributie la fondul de pensii administrat privat prevazute in Legea nr. 411/2004. Aceste persoane pot opta pentru plata contributiei datorata la fondul de pensii administrat privat.

Începând cu veniturile aferente anului 2024, contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru venituri din activități independente se datorează la nivelul venitului realizat în limita a 60 salarii minime brute pe țară.

Începând cu luna Ianuarie 2024, valoarea tichetelor de masă și a voucherelor de vacanță vor fi incluse în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Titlul VII – Taxa pe valoarea adăugată

Este modificată definiția „locuinței care în momentul livrării poate fi locuită ca atare”. Conform noii definiții, aceasta va trebui să aibă: acces liber individual la spațiul locuibil, fără tulburarea posesiei și a folosinței exclusive a spațiului deținut de către o altă persoană sau familie; acces la energie electrică şi apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate şi a reziduurilor menajere; locuința este formată cel puțin dintr-un spațiu pentru odihnă, un spațiu pentru pregătirea hranei şi un grup sanitar; finisaje exterioare și finisaje interioare; instalații sanitare și obiecte sanitare; instalații electrice. 

Cresc cotele de TVA pentru anumite produse, după cum urmează:

Creștere cota de TVA de la 9% la 19% pentru următoarele:

 • bere fără alcool;
 • alimente cu zahăr adăugat (peste 10g/100g produs), cu excepția cozonacului și a biscuiților.  

Creștere cota de TVA de la 5% la 9% pentru următoarele:

 • livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale;
 • livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale (suprafața utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA).
 • livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență, cu emisii scăzute, inclusiv a kiturilor de instalare, precum şi a tuturor componentelor necesare achiziționate separate destinate locuințelor/clădirilor administrației publice centrale sau locale cu excepția societăților comerciale; 
 • livrarea și instalarea de componente pentru repararea şi/sau extinderea sistemelor ca parte componentă a livrărilor de construcții, sau ca extraopțiuni la livrarea unei construcții; 
 • accesul la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329, târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale, altele decât cele scutite de taxă; 
 • accesul la evenimente sportive. 

Creștere cota de TVA de la 5% la 19% pentru următoarele:

 • dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, altele decât cele scutite; 
 • transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracțiune cu aburi pe linii înguste în scop turistic sau de agrement;
 • transportul de persoane utilizând instalațiile de transport pe cablu – telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi – în scop turistic sau de agrement;
 • transportul de persoane cu vehicule cu tracțiune animală, folosite în scop turistic sau de agrement;
 • transportul de persoane cu ambarcațiuni folosite în scop turistic sau de agrement.

Prin Lege este eliminată scutirea de TVA cu drept de deducere aplicabilă pentru următoarele operațiuni efectuate către unități spitalicești de stat:  i) serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești din rețeaua publică de stat; ii) livrarea de echipamente medicale, aparate, dispozitive, şi altele asemenea;  iii) adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri.

Totuși, este menținută scutirea de TVA atunci când aceste operațiuni sunt efectuate către entităţi nonprofit înregistrate în Registrul public organizat de ANAF și sunt destinate unităților spitalicești deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din rețeaua publică de stat. 

Sunt stabilite totodată măsuri tranzitorii pentru livrările de locuințe pentru care au fost încheiate contracte până la data de 31 decembrie 2023 și care vor fi livrate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2024, în vederea aplicării cotei reduse de TVA. 

Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

Au fost introduse accize nearmonizate pentru următoarele:

 • produse care conțin tutun, destinate inhalării fără ardere, cu încadrarea tarifară NC  2404 11 00, inclusiv cele conținute în rezerve livrate împreună cu țigări electronice și alte dispozitive de vaporizare electrice personale similare de la codul NC 8543 40 00;
 • lichide cu sau fără nicotină, destinate inhalării fără ardere, cu încadrarea tarifară NC 2404 12 00, 2404 19 90, inclusiv cele conținute în rezerve livrate împreună cu țigări electronice și alte dispozitive de vaporizare electrice personale similare de la codul NC 8543 40 00;
 • produse destinate inhalării fără ardere, care conțin înlocuitori din tutun, cu sau fără nicotină cu încadrarea tarifară NC 2404 12 00, 2404 19 10, inclusiv cele conținute în rezerve livrate împreună cu țigări electronice și alte dispozitive de vaporizare electrice personale similare de la codul NC 8543 40 00;
 • băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este cuprins între 5g – 8 g/100 ml;
 • băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 8 g/100 ml.

Este introdusă obligația de notificare a autorității vamale pentru operatorii economici care produc, achiziționează intracomunitar sau importă băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 5g/100ml.

Începând cu data de 11 Noiembrie 2023 intră în vigoare obligația notificării modificărilor intervenite asupra datelor care au stat la baza obținerii atestatului de comercializare angro / cu amănuntul a produselor accizabile.

De la acceași data sunt introduse sancțiuni referitoare la nerespectarea obligațiilor de autorizare ca destinatar sau expeditor certificat, precum și alte sancțiuni aferente unor obligații existente a căror nerespectare nu era sancționată.

Titlul X¹ (nou introdus) Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare

Persoanele fizice care, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale situate în România, vor achita un impozit de 0,3% pentru diferența dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2.500.000 lei, dacă valoarea impozabilă depășește acest plafon.

Persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei vor achita un impozit de 0,3% pentru diferența dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei. Impozitul se datorează pe o perioadă de cinci ani, începând cu anul în care are loc predarea-primirea sau pentru fracțiunea de ani rămasă până la împlinirea perioadei de 5 ani pentru cele la care predarea-primirea autoturismului a avut loc anterior.

 • Modificări în legătură cu obligațiile de transmitere a facturilor emise, în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura  

Prezentul act normativ instituie noi obligații privind sistemul RO e-Factura în România începând cu data de 1 ianuarie 2024 pentru:

 – persoanele impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scop de TVA în România,

 – persoanele impozabile nestabilite în România, dar înregistrate în scop de TVA în România.

În perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024, persoanele impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligația de a transmite facturile în sistemul RO e-

Factura pentru tranzacții B2B/instituții publice, care au locul livrării/prestării în România, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Totodată, începând cu 1 ianuarie 2024, persoanele impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, au obligația de a transmite facturile emise în sistemul RO e-Factura pentru operațiunile efectuate în relația B2B cu locul livrării/prestării în România, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura

Nu se supun acestor reguli, exporturile și livrările intracomunitare scutite.

Termenul limită pentru transmiterea facturilor în sistemul RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data limită prevăzută de Codul Fiscal pentru emiterea facturii (i.e. 15 a lunii următoare celei în care a avut loc livrarea/prestarea).

Nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor în sistemul RO e-Factura va constitui contravenție și se va sancționa cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei în funcție de categoria de contribuabil, începând cu data de 1 aprilie 2024.

Începând cu 1 iulie 2024, primirea și înregistrarea de către destinatarii persoane impozabile stabilite în România a facturilor emise de către operatori economici stabiliți în România, în relația B2B, în altă modalitate decât prin canalul RO e-Factura, se sancționează cu o amendă egală cu cuantumul TVA înscrisă în factură primită.

 • Introducerea sistemului Ro e-Sigiliu

Prin Lege este introdus noul sistem național, RO e-Sigiliu, sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice și a unei aplicații informatice ce permite autorităţilor competente determinarea potențialelor puncte de deturnare a transporturilor rutiere de bunuri, indiferent dacă acestea sunt aflate în tranzit sau au ca destinație finală un operator economic de pe teritoriul național.

Aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul național se va realiza de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Autoritatea Vamală Română (AVR) în baza unei analize de risc.

În cazul aplicării de sigilii inteligente pe mijloacele de transport, conducătorul auto are obligația asigurării integrității acestora. Neîndeplinirea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 la 50.000 de lei.

 • Modificari ale Legii 70/2015 privind intarirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar

Prin prezentele modificări se reduc plafoanele zilnice pentru operațiunile de încasări și plăți în numerar de la/către entitățile prevăzute la Art. 1 (1) din legea 70/2015 (persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care

desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică), după cum urmează:

 • de la 5.000 lei/persoană la 1.000 lei/persoană, în cazul încasărilor în numerar;
 • de la 10.000 lei/persoană la 2.000 lei /persoană, în cazulîncasărilor în numerar efectuate de către magazinele de tipul cash and carry;
 • de la 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi la 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi, în cazul plăților în numerar;
 • de la 10.000 lei/persoană la 2.000 lei/persoană, în cazul plăților în numerar efectuate către magazinele de tipul cash and carry;
 • de la 5.000 lei la 1.000 lei pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare, în cazul plăților din avansuri spre decontare.

Se reduc totodată plafoanele pentru încasările/ plățile fragmentate în numerarde la/către aceste entități, după cum urmează:

 • Nivelul maxim al valorii unei facturi emise pentru care este permisă încasarea fragmentată în numerar se reduce de la 5.000 lei, și respectiv 10.000 lei în cazul magazinelor de tipul cash and carry la 1.000 lei și respectiv 2.000 lei în cazul magazinelor de tipul cash and carry;
 • Nivelul maxim al valorii unei facturi aferente unei livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care este permisă fragmentarea acesteia se reduce de la 5.000 lei, și respectiv 10.000 lei în cazul magazinelor de tipul cash and carry la 1.000 lei și respectiv 2.000 lei în cazul magazinelor de tipul cash and carry;
 • Nivelul maxim al valorii unei facturi primite de la furnizorii de bunuri și servicii pentru care este permisă plata fragmentată în numerar se reduce de la 5.000 lei, și respectiv 10.000 lei în cazul celor primite de la magazinele de tipul cash and carry la 1.000 lei și respectiv 2.000 lei în cazul celor primite de la magazinele de tipul cash and carry.

Este redus treptat și plafonul până la care sunt permise încasările și plățile  în numerarefectuate între diverse entități și persoanele fizice, reprezentândcontravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi, de la 10.000 lei de la/către o persoană fizică la:

 • 5.000 lei de la/către o persoană fizică, până la data de 31 decembrie 2024
 • 2.500 lei de la/către o persoană fizică, începând cu data de 1 ianuarie 2025.

Operațiunile de încasări și plăți efectuate între aceste entități și persoane fizice în calitate de asociați/acționari/administrator, reprezentând împrumuturi indiferent de natura și destinația acestora, pot fi efectuate numai prin instrumente de plată fără numerar.

În cazul facturilor stornate aferente bunurilor returnate şi/sau serviciilor care nu au fost prestate, al returnării de bunuri de către persoanele fizice şi, respectiv, neprestării de servicii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente se va efectua cu respectarea noilor plafoane privind plățile în numerar, sumele care depăşesc aceste plafoane putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar.

Pentru operațiunile de încasări și plăți în numerar între persoanele fizice, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri, a prestării de servicii, precum și cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi, plafonul este redus de la 50.000 lei/tranzacție la:

 • 10.000 lei/tranzacție, până la data de 31 decembrie 2024
 • 5.000 lei/tranzacție, începând cu data de 1 ianuarie 2025.

De asemenea, este redus plafonul până la care sunt permise încasările și plățile fragmentate în numerar între persoane fizice, precum și plafonul până la care este permisă fragmentarea tranzacțiilor între persoanele fizice de la 50.000 lei/tranzacție la:

 • 10.000 lei/tranzacție, până la data de 31 decembrie 2024
 • 5.000 lei/tranzacție, începând cu data de 1 ianuarie 2025.

Se instituie un plafon de casă de 50.000 lei la nivelul unei casierii.

Depășirea plafoanelor, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, este supusă unei contravenții în valoare de 25% din suma care depășește plafonul stabilit, dar nu mai puțin de 500 lei.

 • Modificari ale Ordonantei 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

În termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial, prin derogare de la prevederile art.16 alin.(1) și art.28 alin.(1) din OG 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, nu va mai exista posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, pentru contravențiile prevăzute de următoarele acte normative:

 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
 • Legea contabilității nr. 82/1991,
 • Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar,
 • OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal,
 • OUG nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport.