Buletin informativ: Modificări Legislative – Martie 2023

Conținut

A) OMFP nr. 1235/2023 majorează valoarea diurnei zilnice acordată salariaților din instituțiile publice

B) OpANAF nr. 420/2023 adoptă modelul de notificare pentru conformarea voluntară a contribuabilului   

C) OUG 20/2023 modifică procedura esalonării la plata

D)OUG 21/2023 privind statutul lucrătorului cultural profesionist

E) Legea 88/2023 privind modificarea Codului fiscal, introduce noi scutiri de TVA

A) În Monitorul Oficial nr. 261 din 29 martie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 1235/2023 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei de delegare/detaşare şi a cuantumului alocaţiei de cazare prevăzute în anexa la HG nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului.

Începând din 1 aprilie 2023 se majorează indemnizația de delegare/detașare în țară de la 20 de lei/zi la 23 de lei/zi.
Pentru indemnizația de delegare/detașare în țară (diurna) și pentru prestațiile suplimentare primite în baza clauzei de mobilitate (indemnizația de mobilitate) acordate lucrătorilor mobili prevăzuți de HG nr. 38/2008, nu reprezintă venit impozabil dacă se încadrează în cele 2 limite prevăzute de lege:

 • De 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, respectiv
 • 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat – raportate la numărul de zile lucrătoare din lună și înmulțite cu numărul de zile din perioada de delegare/detaşare.
  Pentru prestațiile suplimentare primite în baza clauzei de mobilitate (indemnizația de mobilitate) acordate altor salariați decât cei prevăzuți de HG nr. 38/2008 nu reprezintă venit impozabil dacă se încadrează în cele 2 limite prevazute de lege:
 • De 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, respectiv
 • plafonul global de 33% din salariul de bază.
  Astfel, nivelul neimpozabil al diurnei, respectiv al indemnizației de mobilitate devine 57,5 de lei/zi (de la 50 de lei/zi).

B) În Monitorul oficial nr. 291 din 6 aprilie 2023, a fost publicat
OpANAF nr. 420 din 2023 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecţie fiscală“, a procedurii de notificare şi a periodicităţii de emitere, precum şi pentru modificarea anexei nr. 1.a la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.711/2015 privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscal

Ordinul  reglementează formatul următoarelor două documente:

 1. Notificare de conformare;
 2. Aviz de inspecție fiscală.

Notificarea de conformare se transmite contribuabililor prezumtivi a fi selectați pentru inspecția fiscală, în baza rezultatelor analizei de risc efectuate de către organele de specialitate.

Notificarea poate fi emisă lunar, trimestrial, semestrial sau anual în funcție de perioada fiscală corespunzătoare impozitului taxei contribuției la care se referă.

Notificare va face referire punctuală la riscul fiscal identificat de autoritatea fiscală. Contribuabilul notificat va avea un termen de 30 de zile să dea curs notificării sau, în funcție de propriile constatări, să nu dea curs celor din notificare.

Această notificare de conformare voluntară nu este act administrativ-fiscal și, pe cale de consecință, nu poate fi contestată în procedură administrativă.

Dacă contribuabilul nu este de acord cu cele menționate în notificare, acesta poate să răspundă prin corespondența uzuală pe care o are cu organul fiscal.

În cazul avizului de începere a inspecției fiscale, principala modificare constă în faptul că se aduce la cunoștința contribuabilului când inspecțiile se desfășoară la sediul organului fiscal. Contribuabilul avizat în vederea inspecției fiscale poate să solicite ca inspecția fiscală să se desfășoare la sediul contribuabilului. În acest sens, autoritatea fiscală are obligația să soluționeze cererea contribuabilului într-un termen de maxim 3 zile calendaristice de la înregistrare. În cazul în care autoritatea fiscală nu se pronunță în acest termen, atunci se consideră că aceasta a fost acceptată tacit.

C) În Monitorul oficial nr. 290 din 6 aprilie 2023 a fost publicată OUG nr. 20 din 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

Ordonanța duce modificări/completări Codului de procedură fiscală în ceea ce privește eșalonarea la plată în formă clasică și în formă simplificată, precum și Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. Modificările/completările aduse au intrat în vigoare în data de 6 aprilie 2023.

Eșalonarea la plată în formă clasică

Sunt modificate condițiile în care debitorii care nu constituie garanții sau constituie garanții insuficiente, pot beneficia de eșalonare la plată pe o perioadă de cel mult 6 luni.

Aceștia nu trebuie să aibă în proprietate bunuri în vederea constituirii de garanții în cuantumul reglementat  și nici să nu poată constitui niciun fel de garanții ori cuantumul garanțiilor constituite să fie mai mic de 50% față de cuantumul obligațiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată, dacă sunt îndeplinite celelalte condiții de acordare a eșalonării la plată.

În cazul debitorilor care constituie garanţii a căror valoare este mai mare de 50% faţă de cuantumul obligaţiilor fiscale restante ce fac obiectul înlesnirilor la plată, dar insuficiente faţă de cuantumul garanţiilor prevăzute de Codul de procedură fiscală, eşalonarea la plată se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani fără amânarea la plată a penalităților de întârziere.

Sunt incluse în sfera obligațiilor fiscale/bugetare pentru care se acordă eșalonarea la plată, obligațiile fiscale/bugetare care reprezintă fonduri europene sau fonduri publice naţionale aferente fondurilor europene. Sunt excluse însă obligațiile fiscale reprezentând accize.

Sunt eliminate plafoanele obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, precum şi ale celor care fac obiectul amânării la plată până la care nu exista obligația de a constitui garanții.

Întrucât au fost eliminate accizele din sfera obligațiilor fiscale/bugetare pentru care se acordă eșalonarea la plată, este introdusă o nouă condiție care trebuie îndeplinită pentru menținerea valabilității eșalonării la plată, respectiv obligațiile fiscale reprezentând accize nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eşalonării la plată, să fie achitate în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acestei decizii.

Se reduce numărul cererilor de modificare a deciziei de eșalonare care pot fi depuse de contribuabil într-un an calendaristic/fracție de an calendaristic de la două cereri la una singură.

Eșalonarea la plată în formă simplificată

Sunt incluse în sfera obligațiilor fiscale/bugetare pentru care se acordă eșalonarea la plată în formă simplificată, obligațiile fiscale/bugetare care reprezintă fonduri europene sau fonduri publice naţionale aferente fondurilor europene.

Sunt excluse din sfera obligațiilor fiscale/bugetare pentru care se acordă eșalonarea la plată în formă simplificată, următoarele:

 • obligațiile fiscale reprezentând accize;
 • impozitele şi contribuţiile sociale obligatorii cu reţinere la sursă sau reţinute prin stopaj la sursă;
 • taxele aferente activităţilor din domeniul jocurilor de noroc.

Întrucât au fost excluse accizele, taxele aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc și impozitele și contribuțiile sociale obligatorii cu reținere la sursă sau reținute prin stopaj la sursă din sfera obligațiilor fiscale/bugetare pentru care se acordă eșalonarea la plată în formă simplificată, se introduc două noi condiții pentru menținerea valabilității eșalonării la plată acordate, respectiv:

 • să se achite accizele și taxele aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc, nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eşalonării la plată, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acestei decizii;
 • să se achite impozitele şi contribuţiile sociale obligatorii cu reţinere la sursă sau reţinute prin stopaj la sursă, nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eşalonării la plată, în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării acestei decizii.

Se reduce numărul cererilor de modificare a deciziei de eșalonare care pot fi depuse de contribuabil pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată în formă simplificată, de la două cereri la una singură.

D) În Monitorul oficial nr. 297 din 7 aprilie 2023 a fost publicată OUG nr. 21 din 2023 privind Statutul lucrătorului cultural profesionist

Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul juridic şi fiscal aplicabil lucrătorilor culturali profesionişti, măsurile de susţinere şi dezvoltare a carierei lor profesionale şi formele de organizare colectivă a acestora. Reluăm mai jos principalele prevederi.

Lucrător cultural profesionist nu poate fi o persoană fizică care exercită o profesie reglementată sau liberală, care este funcţionar public sau care îşi desfăşoară activitatea de natură culturală sub forma prestării unei munci salariate desfăşurate în temeiul unui contract individual de muncă.

Pentru a fi înregistrat ca lucrător cultural profesionist, solicitantul trebuie să fi realizat, în anul fiscal anterior solicitării de înregistrare, cel puţin 50% din veniturile supuse impozitului pe venit, aşa cum sunt acestea definite în titlul IV „Impozitul pe venit” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cumulat, din:

a) venituri din cesiunea drepturilor de autor sau a drepturilor conexe;

b) activităţi independente din categoria celor enumerate în anexă;

c) contracte individuale de muncă pe durată determinată, pentru activităţi culturale şi în domeniul cultural, ajunse la termen până la data depunerii cererii de înregistrare.

Înregistrarea ca lucrător cultural profesionist este valabilă pe o durată de trei ani fiscali consecutivi, termen care începe să curgă de la data înregistrării în registru.

La încheierea duratei de trei ani fiscali, lucrătorul cultural profesionist poate solicita prelungirea înregistrării, cu condiţia ca minimum 50% din veniturile supuse impozitului pe venit, aşa cum sunt acestea definite în titlul IV „Impozitul pe venit” din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, realizate în acest interval, ca medie anuală, să provină din activităţi desfăşurate ca lucrător cultural profesionist.

În desfăşurarea activităţii lui, lucrătorul cultural profesionist încheie contracte de cesiune a drepturilor patrimoniale, în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau contracte de desfăşurare a activităţii culturale.

Veniturile obţinute în temeiul unor contracte de desfăşurare a activităţii culturale încheiate după înscrierea persoanei fizice în registru constituie venituri din activităţi independente.

Impozitul datorat de lucrătorii culturali profesionişti pentru veniturile realizate din contracte de desfăşurare a activităţii culturale se reţine la sursă de către plătitorul de venit la momentul plăţii veniturilor şi reprezintă impozit final.

Plătitorii de venit ai lucrătorilor culturali profesionişti datorează o contribuţie asiguratorie reprezentând 1% din valoarea fiecărui contract încheiat cu un lucrător cultural profesionist.

E) În Monitorul oficial nr. 310 din 12 Aprilie 2023 a fost publicată Legea  nr. 88 din 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Prezenta lege introduce noi scutiri de TVA cu drept de deducere pentru serviciile de construire a spitalelor și livrarea de echipamente medicale și urmează să intre în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Astfel, prin Lege se completează art. 294 din Codul fiscal, fiind introduce noi scutiri de taxă pe valoarea adăugată, cu drept de deducere, în cazul:

 • serviciilor de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi serviciilor de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti prestate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public al entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, organizat de ANAF, dacă acestea sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitatea non-profit sau celor din rețeaua publică de stat;
 • livrărilor de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunurilor esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor, precum şi pentru adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi cele efectuate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public al entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, organizat de ANAF, dacă acestea sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitatea non-profit sau celor din rețeaua publică de stat;
 • livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor dentare;
 • livrarea de produse ortopedice.

Ordinul și normele metodologice care vor reglementa modalitatea de restituire a taxei achitată de către entitățile nonprofit,  aferente achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate, scutite de taxă, urmează fie emise până la intrare în vigoare a prezentei legi.