Buletin informativ: Modificări Legislație Fiscală – Decembrie 2022

(A) Prin HG nr. 1447/2022 se stabilește noul nivel al salariului minim brut pe țară

(B) Prin Ordinul 2171/2022 se stabilește modelul-cadru al contractului individual de muncă

C) Prin OUG 168/2022 sunt aduse modificări cu privire la impozitarea veniturilor din sectorul construcțiilor, precum și clarificări cu privire la neimpozitarea sumei de 200 lei

D) Prin OpANAF 2518/2022 sunt aduse clarificări cu privire la categoriile de contribuabili cu obligații de raportare SAF-T

E) Prin Legea 370/2022 se aprobă cu modificări și completări OG 16/2022 de modificare a Codului fiscal

F) Prin Ordinul comun nr. 21.813/6.421/2.246/4.433/2022 sunt aduse clarificări cu privire la beneficiarii scutirii de impozitare pentru veniturile din activitatea de programare IT

G) Prin Legea 376/2022 se reglementează bacșișul

H) Prin Ordinul INS 1263/2022 sunt aduse clarificări cu privire la modalitatea de completare a Declarației statistice Intrastat

(A) În Monitorul oficial nr. 1186 din 9 decembrie 2022 a fost bublicată HG nr. 1447 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

Conform prezentului act normativ, începând cu 1 ianuarie 2023, salariul minim brut garantat la plată în România va fi de 3.000 lei. Această sumă corespunde unui program de lucru normal de 165,33 ore/lună, respective o remunerație de 18,145 lei/oră.


(B) În Monitorul oficial nr. 1180 din 9 decembrie 2022 a fost bublicat Ordinul nr. 2171/2022 al Ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă

Prezentul act normativ, aprobă un nou model-cadru al contractului individual de muncă.
Contractul individual de muncă încheiat între angajator şi salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul-cadru.
Prin negociere între părți, contractul individual de muncă poate cuprinde şi clauze specifice, potrivit legii.
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, respectiv la data de 9 decembrie 2022, Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.


(C) În Monitorul oficial nr. 1186 din 9 decembrie 2022 a fost bublicată Ordonanța de urgență nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Modificări care vizează sectorul contrucțiilor

• Începând cu luna ianuarie 2023, veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, realizate de persoanele fizice pentru care se aplică facilitățile fiscale sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 4.000 lei lunar. Facilitățile fiscale se aplică doar pentru sumele din venitul brut lunar de până la 10.000 lei inclusiv, obținut din salarii și asimilate salariilor.
• Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu va beneficia de facilităţi fiscale.
• Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani și nu include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, la suma de 4.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 24,194 lei/oră. Această prevedere se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct 5 din Codul Fiscal.

Scutirea de taxe salariale a sumei de 200 lei

Pentru veniturile din salarii aferente perioadei ianuarie – decembrie 2023 inclusiv, salariații care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, nu datorează impozit pe venit pentru suma de 200 lei și suma nu se cuprinde în baza lunară de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
• Nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;
• Venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor, astfel cum este definit la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei inclusiv;
• La calculul punctajului lunar pentru stabilirea dreptului la pensie se va include și suma de 200 lei/lună, care nu se cuprinde în baza lunară de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii.

(D) În Monitorul oficial nr. 1207 din 15 decembrie 2022 a fost bublicat OpANAF nr. 2518/2022 pentru modificarea unor ordine ale președintelui ANAF privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii

Prin prezentul act normativ:
• Sunt reactualizate listele cu contribuabilii mari și mijlocii;
• Se modifică anexa nr. 5 la OpANAF nr. 1783/2021 ce reglementează datele de la care contribuabilii au obligația depunerii raportării SAF-T – D406.

Contribuabilii considerați mici la data de 31 decembrie 2021 ce se regăsesc în aceeași categorie și în anul 2022, iar începând cu 1 ianuarie 2023 se regăsesc la categoria de contribuabili mijlocii, depun declarația D406 începând cu 1 ianuarie 2023.
Contribuabilii considerați mijlocii la data de 31 decembrie 2021 ce au avut această calitate și în anul 2022 și au trecut la categoria celor mici începând cu 1 ianuarie 2023, depun declarația D406 începând cu 1 ianuarie 2025.
Contribuabilii mari care au depus deja Declarația 406 depun în continuare raportarea SAF-T chiar și în situația în care au devenit mici contribuabili.
Pentru celelalte categorii de contribuabili unde nu au existat modificări se păstrează termenele prevăzute deja în legislație pentru depunerea raportării, astfel:
• Pentru contribuabilii mijlocii raportarea se va depune începând cu 1 ianuarie 2023;
• Pentru contribuabilii mici, raportarea se va depune începând cu 1 ianuarie 2025;
• Contribuabilii nerezidenți, înregistrați doar în scopuri de TVA în România depun raportarea începând cu 1 ianuarie 2025.

(E) În Monitorul oficial nr. 1228 din 20 decembrie 2022 a fost bublicată Legea nr. 370/2022 privind aprobarea OG 16/2022 pentru modificarea și sompletarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale

Am sumarizat mai jos, principalele modificări și completări aduse OG 16/2022 prin prezenta Lege de aprobare.

1) Impozitul pe profit

În ce privește categoriile de activități de cercetare-dezvoltare eligibile pentru deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal, activitățile de dezvoltare tehnologică au fost înlocuite cu cele de dezvoltare experimentală.

2) Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Cu privire la elementele care definesc microîntreprinderea, intervin următoarele modificări:
• În stabilirea plafonului nou introdus de 500.000 de euro se vor lua în considerare veniturile obținute începând cu 2023.
• În cadrul veniturilor din consultanță şi/sau management (pentru care se impune condiția să fie inferioare procentului de 20% din veniturile totale) nu vor fi incluse și veniturile din consultanță fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 – «Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal».

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, companiile care desfășoară activități corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:
• 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”;
• 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată”;
• 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”;
• 5590 – „Alte servicii de cazare”;
• 5610 – „Restaurante”;
• 5621 – „Activităţi de alimentație (catering) pentru evenimente”;
• 5629 – „Alte servicii de alimentație n.c.a.”;
• 5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”.
pentru veniturile obținute din alte activități decât cele de mai sus, aplică în paralel sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit dacă îndeplinesc cel puțin una din următoarele condiții:
i. Realizează venituri din consultanță și/sau management în proporție de peste 20% din total venituri;
ii. Desfășoară activități în domeniul bancar, asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital și activităţi de intermediere în aceste domenii, în domeniul jocurilor de noroc, activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale;
iii. Realizează venituri din alte activități care au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro.

3) Impozit pe venit și contribuții sociale – venituri salariale în domeniul construcțiilor

Începând cu 1 ianuarie 2023 se modifică modalitatea de calcul a ponderii cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcţii în cifra de afaceri totală. Astfel, indicatorul cifra de afaceri totală va cuprinde doar veniturile din întreaga activitate desfășurată pe teritoriul României.

4) Impozite locale

Se va amâna până la 1 ianuarie 2025 intrarea în vigoare a modificărilor aduse de OG nr. 16/2022 cu privire la:

 • impozitul pe clădiri (din 1 Ianuarie 2025 valoarea impozabilă a clădirilor urmează a se stabili în baza Studiilor de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de UNNPR, pentru anul anterior celui de referință Nu se va mai face diferențiere între proprietari persoane fizice și proprietari persoane juridice și se va elimina noțiunea de clădire cu folosință mixtă, etc.);
 • impozitul pe teren (din 1 Ianuarie 2025 pentru determinarea impozitului pe teren se va lua în calcul suprafața terenului din care se scad suprafețele de teren acoperite de clădiri).

5) Impozitul pe dividende

Legea prevede explicit, faptul că pentru dividendele distribuite în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2022, cota de impozit pe dividende este de 5%, fără recalcularea impozitului pe dividendele respective, după regularizarea acestora pe baza situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022, aprobate potrivit legii.

6) Modificarei aduse OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Se stabilește la 50,000 lei pragul cifrei de afaceri anuale peste care companiile care desfăsoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, precum si cele care desfășoară activități de prestări de servicii sunt obligate să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, inclusiv aplicații ce facilitează acceptarea plăților electronice.
Dacă timp de 2 ani consecutivi, pragul menționat anterior nu a fost depășit, companiile nu mai au obligația să utilizeze intrumentele de plată menționate mai sus, dar pot opta pentru continuarea acceptării acestora.
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru nerespectarea acestor prevederi, se va face de către persoanele desemnate din cadrul structurilor cu atribuții de control ale ANAF.

(F) În Monitorul oficial nr. 1252 din 23 decembrie 2022 a fost bublicat Ordinul comun al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerului Educației, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Ministerului Finanțelor nr. 21.813/6.421/2.246/4.433/2022 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Actuala procedură extinde categoriile de persoane ce pot beneficia de scutire la impozit inclusiv atât pentru absolvenții unei unități de învățământ cu studii superioare, cât și pentru absolvenții de studii medii ce au absolvit examenul de bacalaureat și sunt studenți la universități acreditate.
Procedura se aplică și pentru salariații instituțiilor publice ce creează programele pentru calculator.
Sunt stipulate codurile CAEN prezumate pentru desfășurarea activității de creare de programe pentru calculator, după cum urmează:
• CAEN 5821 „Activități de editare a jocurilor de calculator”;
• CAEN 5829 „Activități de editare a altor produse software”;
• CAEN 6201 „Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)”;
• CAEN 6202 „Activități de consultanță în tehnologia informației”;
• CAEN 6209 „Alte activități de servicii privind tehnologia informației”.
Scutirea la impozitul pe venitul din salarii se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 1. Salariații ocupă posturile și desfășoară activitățile clar stipulate in Ordin;
 2. Postul face parte dintr-un compartiment specializat pe zona informatică;
 3. Salariatul are o diplomă de licență universitară sau o diplomă de bacalaureat și urmează studii superioare acreditate;
 4. Angajatorul a realizat în anul fiscal precedent venituri din crearea de programe pentru calculator. Fac excepție societățile nou înființate și instituțiile publice;
 5. Veniturile realizate au o valoare de cel puțin 10.000 euro pentru fiecare salariat ce beneficiază de scutirea la impozitul pe venitul din salarii.
  (G) În Monitorul oficial nr. 1255 din 27 decembrie 2022 a fost bublicată Legea nr. 376/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Prin prezenta Lege se legalizează și fiscalizează sumele acordate de clienți sub formă de bacșiș pentru activitățile de restaurant și bar, derulate conform:

 • cod CAEN 5610 – Restaurante,
 • cod CAEN 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor.

Bacșișul este definit ca orice sumă acordată voluntar de client în plus față de contravaloarea bunurilor și serviciilor achiziționate.
Acesta se stabilește ca % între 0% și 15% din valoarea consumației. Procedura prevede ca înainte de emiterea bonului fiscal, să se înmâneze clientului o notă de plată, iar clientul să decidă valoarea bacșișului, fie sub formă de procent, fie în sumă fixă.
Ulterior, se emite bonul fiscal în care se va menționa pe lângă bunurile achiziționate, și valoarea bacșișului. Dacă clientul solicită o factură pentru bunurile/serviciile achiziționate și s-a achitat o sumă sub formă de bacșiș, atunci se va menționa distinct în factură valoarea bacșișului.
Bacșișul reprezintă în mod exclusiv o sumă cuvenită salariaților, din categoria ”veniturilor din alte surse”, impozabilă în mod exclusiv cu cota de impozit de 10%. Impozitul reținut se achită și se declară până pe data de 25 a lunii următoare, prin formular 100.
Dacă bacșișul este achitat de un alt operator economic, plătitor de impozit pe profit, legea a prevăzut că tratamentul fiscal de urmat este acela de cheltuială de protocol, în condițiile și limitele de deducere prevăzute de Codul fiscal.

(H) În Monitorul oficial nr. 1265 din 29 decembrie 2022 a fost bublicat Ordinul INS nr. 1263/2022 privind aprobarea Normelor de completare a Declarației statistice Intrastat

Vor face obiectul declarării în declarația INTRASTAT, următoarele categorii de tranzacții:

 • schimburi intra-UE de bunuri care implică transfer de proprietate şi sunt destinate utilizării, consumului, investiţiei sau revânzării;
 • mişcări de bunuri dintr-un stat membru al UE către România sau mişcările de bunuri din România către alt stat membru, fără transfer de proprietate;
 • returnarea de bunuri;
 • mişcări specifice de bunuri;
 • operațiunile de leasing financiar;
 • leasing-ul operaţional cu o durată de peste 2 ani.

Pentru următoarele tranzacîii, nu va fi întocmită Declaraţia statistică INTRASTAT:

 • comerţul cu servicii;
 • bunuri în tranzit;
 • mişcări temporare de bunuri;
 • mişcări de bunuri pentru/după reparaţii şi/sau întreţinere;
 • schimbul de bunuri cu acele teritorii ale statelor membre ale Uniunii Europene ce nu aparţin teritoriului statistic al statelor membre ale Uniunii Europene;
 • schimburi de bunuri în cadrul comerţului triunghiular.