Firmele românești din industria prelucrătoare, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii, vor putea obține ajutoare de stat în valoare totală de până la 300 de milioane de euro,  finanțare gestionată de Ministerul Economiei.

Costuri eligibile:

 1. costurile investiţiilor în active corporale și necorporale;
 2. costurile salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma unei investiţii iniţiale, calculate pe o perioadă de doi ani; sau
 3. o combinaţie între literele (a) și (b) care să nu depășească suma de la litera (a) sau (b), în funcţie de care dintre acestea este mai mare

Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50 % din costurile totale eligibile ale investiţiei iniţiale

Condiții de eligibilitate

Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:

 1. sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
 3. nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulament;
 4. nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
 5. nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
 6. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;
 7. respecta prevederile art 10 din prezenta hotarare;
 8. minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului

Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare

 1. au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate;
 2. au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat;
 3. au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;

Hotărârea de guvern  a fost adoptată și ar trebui să intre în vigoare de la data de 1 septembrie 2022.

Departamentul Consultanță Fonduri 09.08.2022