Buletin informativ

Modificări Legislație Fiscală 

  • Prin OG 31/2022 au fost aduse mai multe modificări Codului de Procedura Fiscală, cu aplicabilitate imediată, respectiv din 3 Septembrie 2022.
  1. Soluția Fiscală Individuală Anticipată (SFIA)

Noile modificări aduse prin Ordonanță, prevăd posibilitatea depunerii mai multor cereri de către contribuabili referitoare la reglementarea unor situaţii fiscale de fapt viitoare, prin soluţia fiscală individuală anticipată.

Urmează a se depune câte o cerere pentru fiecare situaţie fiscală de fapt viitoare, în legătură cu o singură obligaţie fiscală principală.

Taxa pentru emiterea unei SFIA crește pentru contribuabilii nerezidenți la 5.000 de euro. Noile prevederi reglementează totodată, situațiile în care taxele pentru emiterea SFIA nu sunt restituite contribuabilului.

  • Inspecțiile fiscale

Durata efectuării unei inspecții fiscale pentru contribuabilii nerezidenți, crește la maxim 180 de zile (de la 45 de zile cât era anterior).

Inspecția fiscală va înceta urmare a sesizării organelor de urmărire penală, pentru obligaţiile fiscale şi perioadele care fac obiectul sesizării.

Organul de control poate relua inspecţia fiscală, prin transmiterea unui un nou aviz de inspecție, doar dacă, după sesizarea organelor de urmărire penală, procurorul dispune clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau dacă, după trimiterea în judecată, instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă.

  • Controale antifraudă

Organele antifraudă vor fi obligate să analizeze punctul de vedere scris al contribuabilului verificat, prmit ca urmare a finalizării controlului antifraudă.

Dacă în urma acestei analize, se constată necesitatea refacerii controlului, organele antifraudă pot face acest lucru și/sau pot modifica procesul-verbal anterior încheiat.

Ulterior, organele de inspecție fiscală trebuie să țină cont atât de punctul de vedere transmis de către contribuabilul verificat, cât și de analiza realizată de organele antifraudă.

  • Lista albă a contribuabililor, persoane juridice

Se introduce obligativitatea Organelor fiscale centrale/locale, de a publica pe pagina de internet proprie lista contribuabililor persoane juridice care au declarat şi au achitat în termen obligaţiile fiscale de plată şi care nu au obligaţii restante la data publicării listei.

Lista urmează a fi publicata trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare. Procedura de aplicare urmează a se aproba fie prin ordin ANAF, fie prin hotărâre a consiliului local.

  • Eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale

Contribuabilii care au solicitat eşalonări la plată şi care trebuie să achite obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal central într-un anumit termen pentru a putea menţine autorizaţia, acordul ori alt act administrativ similar, vor avea obligația de a constitui anumite garanții.

Contribuabilii care trebuie să achite obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal central într-un anumit termen pentru a se menţine autorizaţia, acordul ori alt act administrativ similar, nu vor avea posibilitatea de a beneficia de eșalonare la plată în formă simplificată.

Apare în plus obligația de achitare a sumelor stabilite prin decizii de recuperare a ajutoarelor de stat sau de minimis pentru menținerea eșalonării la plată.

  • Altele

Sunt introduse noi prevederi privind ordinea stingerii datoriilor în cazul debitorilor aflați în insolvență.

Pentru bunurile sechestrate, în situația în care prețul propus de cumpărător și acceptat de organul de executare silită este mai mic decât preţul de evaluare, acesta poate fi acceptat în cazul în care, prețul oferit asigură acoperirea integrală a creanţei fiscale, inclusiv a accesoriilor şi a cheltuielilor de executare silită.

Vor fi considerați debitori insolvabili (nu au venituri sau bunuri urmăribile) contribuabilii care deţin în proprietate bunuri a căror valoare este mai mică de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale restante.

  • Prin Ordinul președintelui ANAF nr. 1679/2022 a fost stabilită procedura prin care persoanele juridice, plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderii sau de impozit pe profit, pot efectua sponsorizări suplimentare, în situația în care nu au efectuat sponsorizări în plafonul maxim în care s-ar fi putut reduce la plată impozitul pe profit/venitul microîntreprinderii.

OpANAF nr. 1679/2022 reglementează formularul 177 – Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe venitul microîntreprinderii.

Cererea se va depune la organul fiscal de care aparține contribuabilul.

Pot beneficia de această redirecționare a impozitului:

  • persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, dacă la data plății sumei respective de către organul fiscal sunt înregistrați în Registrul entităților/unităților de cult, pentru care se acordă deduceri fiscale.
  • organizații internaționale ce au semnat acorduri cu România, cum ar fi UNICEF, care nu au obligația înscrierii în Registrul entităților/unităților de cult, pentru care se acordă deduceri fiscale.

Cererea poate fi depusă în termen de șase luni de la termenul legal de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, respectiv a declarației de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrului IV, care pentru anul 2021 a fost 25 Iunie 2022.