Buletin informativ: Modificări Legislative – Ianuarie 2023

Conținut

A) Prin Ordinul nr. 4636/2022 se aprobă lista activelor pentru care s-a extins posibilitatea beneficierii de scutire de impozit a profitului reinvestit
B) Prin Ordinul 2578/2022 sunt aduse modificări formularelor 010 și 700
C) Prin Legea 34/2023 sunt introduse deduceri în legătura cu abonamentele privind utilizarea facilităților sportive de către salariați
D) Prin OpANAF 2509/2022 se aprobă formularul Cerere de înregistrare fiscală, prin care se declară la RECOM obligațiile fiscale din vectorul fiscal
E) Prin Legea 36/2023 este ajustată perioada obligatorie de păstrare a documentelor financiar – contabile
F) Prin Legea 39/2023 se introduce cota de TVA de 5% pentru livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, sisteme de încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficienţă
G) Legea 3/2023 introduce posibilitatea eliberării certificatului de cazier judiciar în formă electronică, semnat cu semnătură electronică calificată

(A) În Monitorul oficial nr. 1275 din 30 decembrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 4636/2022 privind activele utilizate în activitatea de producție și procesare și activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, OG nr. 16/2022, a extins sfera de aplicare a scutirii de impozit pe profitul reinvestit, cu activele utilizate în activitatea de producţie şi procesare şi activele reprezentând retehnologizare.

Ordinul 4636/2022, aprobă lista acestor active, regăsite în următoarele subgrupe şi clase din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe (aprobat prin HG nr. 2139/2004):
i) clasa 1.1.1. „Clădiri industriale”;
ii) clasa 1.1.2. „Construcţii uşoare cu structuri metalice (hale de producţie, hale de montaj etc.)”;
iii) clasa 1.1.3. „Centrale hidroelectrice, staţii şi posturi de transformare, staţii de conexiuni”;
iv) clasa 1.1.4. „Centrale termoelectrice şi nuclearo-electrice”;
v) clasa 1.2.1. „Clădiri agrozootehnice”;
vi) clasa 1.2.2. „Construcţii agricole uşoare (barăci, magazii, şoproane, cabane)”;
vii) clasa 1.2.3. „Depozite de îngrăşăminte minerale sau naturale (construcţii de compostare)”;
viii) clasa 1.2.4. „Silozuri pentru furaje”;
ix) clasa 1.2.5. „Silozuri pentru depozitarea şi conservarea cerealelor”;
x) clasa 1.2.7. „Construcţii pentru creşterea animalelor şi păsărilor, padocuri”;
xi) clasa 1.2.8. „Heleşteie, iazuri, bazine; ecluze şi ascensoare; baraje; jgheaburi etc. pentru piscicultură”;
xii) clasa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole”;
xiii) clasa 1.2.10 „Sere, solarii, răsadniţe şi ciupercării”;
xiv) subgrupa 2.2. „Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare”;
xv) subgrupa 2.4. „Animale şi plantaţii”.

Pentru aplicarea facilității, aceste active trebuie să fie noi, în sensul de a nu mai fi fost utilizate anterior achiziției. Cheltuielile ulterioare, capitalizate în valoarea activelor, nu reprezintă investiții eligibile pentru aplicarea scutirii pe profitul reinvestit.

Pentru activele în curs de execuție, facilitatea se aplică la momentul punerii în funcțiune a investiției. La acel moment investiția eligibilă pentru scutire se va analiza în limita profitului contabil brut cumulat de la începutul anului financiar respectiv.

(B) În Monitorul oficial nr. 1278 din 30 decembrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 2578/2022 privind modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 1699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, se elimină impozitul specific, din categoriile de obligații fiscale care se înscriu în vectorul fiscal (impozitul specific a fost abrogat prin OG nr. 16/2022).

Pe cale de consecință se modifică și formularul 010 și formularul 700, în sensul eliminării impozitului specific. În cuprinsul formularelor sunt introduse secțiuni noi în ceea ce privește înregistrarea mențiunilor privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor, având în vedere de asemenea, modificările aduse prin OG 16/2022.

(C) În Monitorul oficial nr. 36 din 12 Ianuarie 2023 a fost publicată Legea nr. 34/2023 privind modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal

Modificările aduse de Legea 34 stabilesc un nou tratament fiscal în cazul:
• Abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive, suportate de angajator pentru salariații proprii.
• Abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive, suportate de angajaţi pentru serviciile furnizate angajatului şi/sau oricărei persoane aflate în întreţinerea sa.

În cazul abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum şi contravaloarea abonamentelor, oferite de acelaşi furnizor care acţionează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât şi dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, sunt introduse următoarele facilități fiscale:

  • Dacă sunt suportate de angajator pentru angajaţii proprii, suma reprezintă venit netaxabil în limita a 400 euro anual / angajat. Va trebui însă urmărita condiția încadrării în plafonul global de 33% din salariul tarifar de încadrare, alături de celelalte venituri prevăzute la art. 76 alin. (41) din Codul fiscal.
  • Dacă sunt suportate de angajaţi, se va deduce din baza de calcul a impozitului pe salarii, la unitatea unde salariatul are funcția de baza, contravaloarea acestor abonamente, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual.

Prevederile sunt aplicabile începând cu veniturile salariale aferente lunii februarie 2023.

(D) În Monitorul oficial nr. 58 din 20 Ianuarie 2023 a fost publicat OpANAF nr. 2509/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului “Cerere de înregistrare fiscală” și a instrucțiunilor de completare a formularului „Cerere de înregistrare fiscală”

Prezentul Ordin aprobă formularul „Cerere de înregistrare fiscală” prin intermediul căruia, persoanele care au obligativitatea înregistrării le Registrul Comerțului, declară la înființare obligațiile fiscale care vor face parte din vectorul fiscal.
Cererea urmează a se depune la biroul unic din cadrul Registrului Comerțului, cu ocazia înmatriculării persoanei juridice sau persoanei fizice independente.

(E) În Monitorul oficial nr. 36 din 12 Ianuarie 2023 a fost publicată Legea nr. 36/2023 pentru modificarea Legii Contabilității nr. 82/1991 și a OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Conform modificărilor aduse Legii contabilității, contribuabilii care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligaţia să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 5 ani calculaţi de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exerciţiului financiar în care au fost întocmite.
Registrele de contabilitate obligatorii şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară vor fi păstrate în arhiva contribuabililor timp de 5 ani calculaţi de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exerciţiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii.
Conform modificărilor aduse OUG nr. 28/1999, contribuabilii care utilizează aparate de marcat electronice fiscale, au obligația arhivării și păstrării registrului special și a rapoartelor fiscale de închidere zilnică, pe o periodă de cinci ani, calculați de la data de 1 Iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost emise.
Obligația de arhivare și păstrare, pe o perioadă de cinci ani, intervine și la umplerea memoriei fiscale, atunci când aceasta trebuie înlocuită ca urmare a defectării, ori când nu mai poate fi folosită de către utilizatori din diverse motive, precum şi în cazul în care aceştia îşi încetează activitatea.
Prevederile intră în vigoare în termen de trei zile de la data publicării Legii în Monitorul oficial.

(F) În Monitorul oficial nr. 40 din 13 Ianuarie 2023 a fost publicată Legea nr. 39/2023 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Cota redusă de 5% de TVA se va aplica asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri și servicii:
• livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, sisteme de încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficienţă, destinate locuinţelor, inclusiv a kiturilor de instalare, a componentelor, respectiv a soluţiilor complete, după caz.
• livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, sisteme de încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficienţă, inclusiv a kiturilor de instalare, a componentelor, respectiv a soluţiilor complete, după caz, destinate clădirilor administraţiei publice centrale sau locale, clădirilor entităţilor aflate în coordonarea/subordonarea acestora, cu excepţia societăţilor comerciale.

Prevederile intră în vigoare în termen de trei zile de la data publicării Legii în Monitorul oficial.

(G) În Monitorul oficial nr. 3 din 3 Ianuarie 2023 a fost publicată Legea nr. 3/2023 pentru completarea Art. 28 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

Conform completărilor aduse, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în urma consemnării opţiunii în cererea-tip prevăzută de lege, certificatul de cazier judiciar se eliberează gratuit şi în formă electronică.
Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică vor fi semnate semnate cu semnătură electronică calificată şi sunt asimilate înscrisurilor autentice. Noţiunea de semnătură electronică calificată are înţelesul dat de dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.
Prezenta Lege intră în vigoare în termen de trei zile de la data publicării în Monitorul oficial.
În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin comun al ministrului afacerilor interne şi al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, vor fi stabilite procedurile pentru eliberarea în formă electronică a cazierului judiciar.