Buletin informativ: Modificări Legislație Fiscală – Octombrie 2022

Buletin informativ: Modificări Legislație Fiscală – Octombrie 2022

Continut:

(A)        Prin OUG 132/2022 au fost aduse mai multe modificări OUG 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport 2

(B)Prin Ordinul nr. 3.265/21.453/2022 comun al ministrului finanțelor și al ministrului cercetării, inovării și digitalizării sunt aduse mai multe completări și modificări Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 1.056/4.435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare dezvoltare la calculul rezultatului fiscal. 3

(C)Legea nr. 275/2022 privind respingerea OUG 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, a fost aprobată fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 961 din 3 Octombrie 2022, intrând în vigoare la 6 Octombrie 2022. 4

(D)Legea nr. 283/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, a fost aprobată fiind publicată în Monitorul Oficial 1013 din data de 19 Octombrie 2022, intrând în vigoare la 22 Octombrie 2022. 4

(E)Ordinul ANPDPD nr. 1001/2022 privind aprobarea instrucțiunilor pentru aplicarea art. 78 alin. (2) și (3) din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost publicat în Monitorul oficial nr. 1020 din 20 Octombrie 2022. 6

(F)Ordinul INS nr. 1493/2022 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri in 2023, a fost publicat în Monitorul oficial nr. 1044 din 28 Octombrie 2022. 6

 • .

Prezentăm mai jos, principalele modificări sesizate de noi.

 • Este amânată constatarea contravențiilor

Constatarea contravențiilor reglementate de OUG 41/2022 și aplicarea sancțiunilor se amână până la data de 1 ianuarie 2023 (inițial termenul expira la 1 octombrie 2022).

 • Noi reguli privind Codul UIT

Codul UIT obținut va fi utilizat pentru toată perioada transportului, de la locul de încărcare inițial la punctul final de destinație.

Conform prevederilor anterioare, era necesară obținerea altui cod UIT la fiecare transbordare a bunurilor până la destinația finală, lucru care era foarte dificil de administrat de catre contribuabili.

 • Obligația de actualizare a datelor

Se introduce o nouă obligație pentru organizatorul transportului sau pentru operatorul de transport, după caz, de a actualiza, în perioada de valabilitate a codului UIT, informaţiile privind identificarea vehiculului de transport rutier ori de câte ori acestea se modifică.  Această obligație intervive înainte de repunerea în mişcare a bunurilor.

Neactualizarea datelor se va sancționa contravențional cu amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice.

 • Valabilitate cod UIT

Se introduce un termen extins, de 15 zile calendaristice, aplicabil pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri, precum şi în cazul altor operaţiuni care presupun în prealabil un parcurs extern pe teritoriul Uniunii Europene (de ex. bunurile aflate în tranzit intracomunitar până la un loc de descărcare în România, nontransferuri).

 • Transporturi care sunt în sfera declarării

Sunt confirmate noi situații pentru care este necesară obținerea unui cod UIT, printre acestea putând fi identificate transferul între gestiunile aflate în locații diferite aparținând aceluiași operator economic, transportul pe teritoriul României al bunurilor, în cadrul unor nontransferuri sau stocurile puse la dispoziția clientului.

 • Procedura de urmat în situația în care sistemul nu funcționează

În situația în care Sistemul RO e-Transport este nefuncțional, obligaţia de declarare/actualizare va fi suspendată până la repunerea în funcţiune a sistemului.

Obligația va fi îndeplinită până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare repunerii în funcţiune a sistemului.

Nedeclararea, respectiv neactualizarea datelor, în acest termen, se sancționează cu amendă de la 10.000 de lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor fizice sau de la 20.000 de lei la 100.000 de lei în cazul persoanelor juridice.

 • Eliminare obligație înscriere cod UIT în documentul de transport

Este eliminată prevederea conform căreia codul UIT este înscris în mod obligatoriu pe documentul de transport, lizibil şi fără ştersături sau adăugări. Prin urmare, se elimină și posibilitatea de sancționare în caz de neînscriere. Înscrierea rămâne opțională, putând fi facută din motive administrative.

(B)Prin Ordinul nr. 3.265/21.453/2022 comun al ministrului finanțelor și al ministrului cercetării, inovării și digitalizării sunt aduse mai multe completări și modificări Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 1.056/4.435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare dezvoltare la calculul rezultatului fiscal.

 • Conținutul proiectului de cercetare-dezvoltare și activitățile considerate eligibile

Proiectul de cercetare-dezvoltare, va trebui să includă următoarele elemente:

 • scopul proiectului şi obiectivele proiectului;
 • domeniul de cercetare-dezvoltare;
 • perioada de desfăşurare a proiectului;
 • resursele alocate proiectului (sursele de finanţare şi, dacă este cazul, echipa de proiect şi infrastructura de cercetare);
 • bugetul proiectului;
 • categoria rezultatului activităţii de cercetare-dezvoltare;
 • caracterul inovativ;

Activitățile eligibile sunt cele de cercetare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică. În cazul activităților de dezvoltare tehnologică se vor lua în considerare activitățile de dezvoltare experimentală.

 • Atribuțiile Autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare

Instituția responsabilă pentru implementare va fi Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, care va avea printre atribuții: 

 • Constituirea unui corp de experţi înscrişi în Registrul naţional al experţilor pentru certificarea activităţii de cercetare-dezvoltare;
 • Elaborarea metodologiei de selecţie a experţilor;
 • Elaborarea normelor metodologice cu privire la expertiza necesară în vederea certificării activităţii de cercetare-dezvoltare;
 • Stabilirea structurii Registrului naţional al experţilor pentru certificarea activităţii de cercetare-dezvoltare;

Pentru a putea beneficia de deducerea pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare,  companiile pot solicita certificarea activităţii de către un expert înscris în  Registrul naţional al experţilor pentru certificarea activităţii de cercetare-dezvoltare. Pentru contribuabilii mari, solicitarea certificării este obligatorie.

Dacă proiectele şi activităţile de cercetare-dezvoltare sunt finanţate din fonduri publice naţionale şi internaţionale, nu este necesară certificarea de către experţi.

(C)Legea nr. 275/2022 privind respingerea OUG 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, a fost aprobată fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 961 din 3 Octombrie 2022, intrând în vigoare la 6 Octombrie 2022.

Prin OUG 37/2021 se stabileau următoarele reguli speciale aplicabile întreprinderilor cu până la 9 salariați și cu o cifră de afaceri anuală netă sau cu active totale de până la 2 milioane Euro, echivalent în RON:

 • Întocmirea regulamentului intern devenea facultativă;
 • Întocmirea fișelor de post devenea de asemenea facultativă, atribuțiile postului putând fi comunicate și verbal  salariaților și, doar la cererea acestora, în scris;
 • Modul de ținere a evidenței orelor de muncă putea fi stabilit de comun acord de către părți.

De la data intrării în vigoare a Legii 275/2022, prevederile OUG 37/2021, devin inaplicabile.

Astfel, toate companiile, indiferent de numărul de salariați și de cifra de afaceri, vor avea obligația întocmirii regulamentului intern, fișelor de post și ținerii evidenței orelor de muncă conform regulilor generale stabilite de Codul Muncii.

(D)Legea nr. 283/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, a fost aprobată fiind publicată în Monitorul Oficial 1013 din data de 19 Octombrie 2022, intrând în vigoare la 22 Octombrie 2022.

Prezentăm mai jos, principalele modificări sesizate de noi.

 • Obligația transmiterii de noi informații candidaților și salariaților și cuprinderea acestora în contractul individual de muncă

Următoarele vor fi avute în vedere:

 • dacă munca este fără loc fix și se desfășoară în mai multe locuri, va trebui precizat dacă deplasarea persoanei între acestea este asigurată sau decontată de angajator;
 • referitor la salariu, va trebui menționată expres și metoda de plată;
 • în afară de durata normală a muncii, persoana va trebui informată despre condițiile de efectuare și de compensare/plată a orelor suplimentare și, dacă e cazul, cum e organizată munca în schimburi;
 • în cazul perioadei de probă, va fi necesar să se precizeze și condițiile perioadei de probă, nu doar durata acesteia;
 • precizarea avantajelor acordate (de exemplu, suportarea unei asigurări medicale private sau a contribuțiilor pentru o pensie facultativă/ocupațională);
 • dacă activitatea urmează să se desfășoare în străinătate, va trebui indicată și țara (sau țările), pe lângă durata perioadei de muncă.
 • Trecerea pe un post vacant care asigură condiții de muncă mai favorabile

Este reglementat cu caracter de noutate dreptul salariaților cu o vechime de minimum șase luni (cu perioada de probă terminată), la același angajator, de a cere trecerea pe un post vacant care asigură condiții de muncă mai favorabile. Acest drept nu există acum în Codul muncii. În contrapartidă, angajatorul va fi obligat să răspundă motivat, în scris, în 30 de zile de la primirea solicitării respective.

 • Concediul de îngrijitor

Este introdus un nou tip de concediu. Este vorba de concediul de îngrijitor, care va fi diferit de un alt concediu introdus recent în legislație pentru îngrijirea bolnavilor de cancer. Concediul nou, cu o durată maximă de cinci zile lucrătoare pe an, va trebui acordat de angajator, atunci când salariatul trebuie să îngrijească sau să sprijine o rudă (fiul, fiica, mama, tatăl sau soțul/soția) sau o persoană grav bolnavă cu care stă în aceeași locuință. Lista problemelor medicale grave pentru care se va putea cere concediul și condițiile de acordare vor fi stabilite în 30 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial.

 • Absențe motivate de urgențe familiale

Altă noutate este introducerea posibilității salariaților de a absenta, pentru cel mult zece zile lucrătoare pe an, în caz de urgențe familiale (boli sau accidente), însă numai dacă angajatorul este informat în prealabil și numai dacă se recuperează integral, prin acord comun, perioada absentată.

 • Interdicții de concediere

Apar noi interdicții de concediere – angajatorii nu vor putea să dea afară un salariat pentru exercitarea unor drepturi precum cele de solicitare a trecerii, după șase luni, pe un post vacant cu condiții mai bune, de solicitare a concediului de odihnă sau în timpul în care acesta este în concediul de îngrijitor sau absent pentru urgențe familiale.

 • Modificări privind Regulamentul Intern

Noua Lege obligă angajatorii să introducă în regulamentul intern (RI) informații despre preaviz, despre concediere sau demisie, precum și politica generală de formare profesională, dacă ea există. În plus, se va stabili că regulamentul va trebui să fie adus la cunoștința noilor salariați (în format tipărit sau în format electronic) încă din prima zi lucrătoare (până acum nu exista un termen concret în acest sens) și că angajatorul va trebui să fie în măsură să dovedească îndeplinirea acestei obligații. Reamintim că în lipsa aducerii la cunoștință, RI nu-și poate produce efectele față de salariați.

Restul informațiilor prevăzute anterior de Codul muncii ca fiind necesare să fie trecute în Regulamentul Intern trebuie menținute. Dintre ele amintim drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților, regulile abaterilor disciplinare și sancțiunile aplicabile, cele referitoare la procedura disciplinară sau criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților.

Noile obligații de trecere în Regulamentul Intern a informațiilor despre preaviz, concediere și politica de formare (dacă există) trebuie respectate de toți angajatorii, inclusiv de cei cu până la nouă salariați, care au fost scutiți până de curând să aibă un Regulament Intern. 

(E)Ordinul ANPDPD nr. 1001/2022 privind aprobarea instrucțiunilor pentru aplicarea art. 78 alin. (2) și (3) din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost publicat în Monitorul oficial nr. 1020 din 20 Octombrie 2022.

Prezentăm mai jos, principalele modificări sesizate de noi.

 • Angajatul este definit ca fiind salariatul cu normă întreagă privind durata timpului de muncă, astfel cum este prevăzută de Codul muncii.
 • Pentru salariații încadrați cu fracțiune de normă, includerea în numărul total de salariați se face proporțional cu norma de timp.
 • Nu vor fi luați în considerare în numărul total de salariați, salariații cu contracte de muncă suspendate, salariații în concediu fără plată, salariații aflați în grevă sau cei detașați în străinătate.
 • Pentru zilele de repaus săptămânal sau sărbătoare legală numărul de salariați se consideră ca fiind egal cu cel din ziua lucrătoare precedentă.
 • Procentul de 4% din numărul total de angajați se determină ca medie aritmetică din suma efectivelor zilnice de salariați, inclusiv zilele de repaus săptămânal și zilele libere împărțit la numărul total de zile calendaristice din lună.
 • Procentul de 4% se calculează cu două zecimale.
 • Numărul de persoane neîncadrate se determină ca diferență între numărul reprezentând procentul de 4% și numărul de persoane încadrate.
 • Contribuția se determină înmulțind diferența calculată anterior cu salariul minim brut garantat în plată.

O companie care datorează contribuția pentru neîncadrarea persoanelor cu handicap poate să achiziționeze bunuri și servicii de la unități protejate într-un procent maxim de 50% din contribuție.

În cazul în care într-o lună se achiziționează bunuri și servicii ce depășesc procentul de 50%, suma se reportează pentru luna următoare.

(F)Ordinul INS nr. 1493/2022 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri in 2023, a fost publicat în Monitorul oficial nr. 1044 din 28 Octombrie 2022.

Ordinul aprobă următoarele praguri valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intra-UE cu bunuri pentru anul de referinţă 2023: 1.000.000 lei pentru expedieri de bunuri şi, respectiv, 1.000.000 lei pentru introduceri de bunuri.

Companiile care în cursul anului 2022 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale UE a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri şi, respectiv, introduceri de bunuri, depăşeşte valoarea pragurilor Intrastat stabilite pentru anul 2022 trebuie să completeze şi să transmită la Institutul Naţional de Statistică declaraţii statistice Intrastat începând cu luna de referinţă ianuarie 2023.