Schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent

Cine sunt beneficiarii fondurilor nerambursabile?

  1. Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt întreprinderile care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanţare, condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă, inclusiv cele impuse de legislaţia în domeniul ajutoarelor de minimis.
  2. Beneficiarii prezentei scheme sunt întreprinderile care au personalitate juridică, sunt legal înregistrate în România și se încadrează în una dintre următoarele categorii:
    (a) societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
    (b) organizații neguvernamentale, constituite în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, și desfășoară activități conform următoarelor coduri CAEN:

Valoarea ajutorului de stat

  1. Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN prevăzute la art. 8 alin. (2), în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro la nivel de întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.
  2. Baza de calcul al ajutorului reprezintă diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;
  3. Baza de calcul al ajutorului, calculată conform prevederilor alin. (2), este certificată şi asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant.

Sunt eligibile următoarele cheltuieli:

a) obligaţiile fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, existente la momentul acordării grantului, care vor fi achitate cu prioritate.

b) din grantul acordat, beneficiarii pot achita obligaţii fiscale şi alte creanţe bugetare care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de minimis şi până la expirarea perioadei de 6 luni.

(c) orice cheltuieli efectuate și înregistrate în contabilitatea beneficiarului;

Indiferent de tipul cheltuielii, beneficiarul are obligația menţinerii activităţii pentru care a obţinut finanţare cel puţin 6 luni.

Perioada de valabilitate a Schemei, în care vor fi acordate ajutoare de minimis este de la data intrării în vigoare a Ordinului Ministrului Culturii de aprobare a prezentei Scheme până la data de 31 decembrie 2022.

Perioada în care se vor efectua plățile ajutorului de minimis este până cel târziu la data de 31 decembrie 2023, în limita creditelor bugetare.

Schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent este în consultare publică.

Departamentul Consultanță Fonduri

09.05.2022