Oportunități de finanțare nerambursabilă pentru IMM-uri

I. Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Ajutor financiar nerambursabil: maxim 500.000 lei/beneficiar.

Buget alocat: 50.000.000 lei.

Obiective specifice:

 • Sprijinirea operatorilor economici în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice;
 • Crearea şi menţinerea locurilor de muncă;
 • Digitalizarea companiilor românești din sectoarele de servicii și comerț precum și creșterea capacităților de promovare și comerț on-line.

Criterii de eligibilitate IMM:

a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;

b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei);

c) au capital social integral privat;

d) asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;

e) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

f) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat la momentul înscrierii online, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

g) sunt înființate până la data de 31.12.2019 inclusiv;

h) nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul;

i) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare;

j) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

k) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene /AIMMAIPE /Consiliului Concurenței sau unui alt furnizor de ajutor de stat/ de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile și penalităţile aferente;

l) crează cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului;

Domenii eligibile:

NU beneficiază de prevederile Programului societăţile care desfăşoară:

a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013:

031 – Pescuitul

032 – Acvacultura

b) activităţi legate de producţia primară;

c) activităţi de prelucrare și comercializare ale produselor agricole;

d) activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiintarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

f) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

Cheltuieli și activități eligibile:

1. Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu excepția celor specificate de prezenta procedură de implementare. În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță,  echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, autoturismele 100% electrice, precum și deducerea a până la 80% din costurile necesare pentru invenții, inclusiv acoperirea cheltuielilor cu înregistrarea și protejarea invențiilor, pentru cazul în care invenția conduce la modernizarea fluxului tehnologic al activității de producție pentru care solicită finanțare. Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport explicitate conform pct. 3 sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu excepția autoturismelor 100% electrice și nici cheltuielile menționate la pct.6;

2. Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii de depozitare. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / depozitare. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă atât la momentul achiziției cât și pe toată durata de implementare a programului. Pentru spații mobile de lucru / producţie / depozitare nu este necesar raport ANEVAR;

3. Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor prevăzute la pct.1;

Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri. Pentru activitățile eligibile în cadrul programului, autoturismele sunt eligibile în valoare eligibilă de maxim 50.000 lei, exceptând autoturismele 100% electrice și maxim 1 autoturism / beneficiar.

4. Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

5. Salariile (pentru crearea unui loc de munca – 5.000lei, pentru crearea a 2 locuri de munca noi – 10.000lei), utilitățile (energie electrică, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ; 

6. Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting – maxim 25.000 lei;

7. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8.000 lei;

8. Două plăcuțe informative obligatorii “Finanțat prin programul de Microindustrializare – Fabricat în România de către Guvernul României” în valoare de maxim 500 de lei;

9. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului.

Criterii evaluare proiecte:

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte. Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.

Durata maximă de implementare a proiectului (inclusiv realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 12 luni, dar nu mai târziu de 15.03.2023.

II. Programului naţional multianual de microindustrializare

Ajutor financiar nerambursabil: maxim 500.000 lei/beneficiar – valoare alocație financiară nerambursabilă 85%.

Buget alocat: 50.000.000 lei.

Obiective specifice:

 • Susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare;
 • Creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM;
 • Promovarea producției interne și a conceptului “Fabricat în România”.

Criterii de eligibilitate IMM:

a) sunt organizate în baza Legii  nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;

b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei);

c) au capital social integral privat;

d) asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;

e) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

f) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat la momentul înscrierii online, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

g) sunt înființate până la data de 31.12.2019 inclusiv;

h) nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul;

i) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare;

j) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

k) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene /AIMMAIPE /Consiliului Concurenței sau unui alt furnizor de ajutor de stat/ de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile și penalităţile aferente;

l) crează cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului;

Domenii de eligibilitate:

 • 10 Industria alimentară;
 • 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
 • 13 Fabricarea produselor textile;
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
 • 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
 • 1811 Tipărirea ziarelor;
 • 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;
 • 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059;
 • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • 24 Industria metalurgică;
 • 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
 • 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
 • 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
 • 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;
 • 31 Fabricarea de mobilă;
 • 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Cheltuieli și activități eligibile:

1. Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu excepția celor specificate de prezenta procedură de implementare. În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță,  echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, autoturismele 100% electrice, precum și deducerea a până la 80% din costurile necesare pentru invenții, inclusiv acoperirea cheltuielilor cu înregistrarea și protejarea invențiilor, pentru cazul în care invenția conduce la modernizarea fluxului tehnologic al activității de producție pentru care solicită finanțare. Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport explicitate conform pct. 3 sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu excepția autoturismelor 100% electrice și nici cheltuielile menționate la pct.6;

2. Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii de depozitare. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie/ depozitare. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă atât la momentul achiziției cât și pe toată durata de implementare a programului. Pentru spații mobile de lucru /producţie /depozitare nu este necesar raport ANEVAR;

3. Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor prevăzute la pct.1.

Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri. Pentru activitățile eligibile în cadrul programului, autoturismele sunt eligibile în valoare eligibilă de maxim 50000 lei, exceptând autoturismele 100% electrice și maxim 1 autoturism / beneficiar;

4. Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

5. Salariile (pentru crearea unui loc de munca – 5.000 lei,pentru crearea a 2 locuri de munca noi – 10.000lei), utilitățile (energie electrică, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ; 

6. Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting – maxim 25.000 lei;

7. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8.000 lei;

8. Două plăcuțe informative obligatorii “Finanțat prin programul de Microindustrializare -Fabricat în România de către Guvernul României” în valoare de maxim 500 de lei;

9. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului.

Criterii evaluare proiecte:

GRILĂ EVALUARE FORMULAR ÎNSCRIERE Microindustrializare 2022Întreprinderi cu activitate                                   
  
Profit net la 31.12.20215
Societatea A obţinut profit net la 31.12.20215
Societatea NU a obţinut profit net la 31.12.20210
Obs.: Se regăsesc în bilanţul contabil şi balanţa la 31.12.2021
Domeniul de activitate15
Activități de producție cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC115
Activități de producție cu o pondere în cifra de afaceri totală  ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC110
Activități de producție cu o pondere în cifra de afaceri totală  < 0,1 conform situației ONRC15
Management, resurse umane15
Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 31.12.202115
Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la 31.12.202110
Întreprinderea are un număr mediu de 1 angajat la 31.12.20215
Întreprinderea nu are angajaţi la 31.12.20210
Rezultate aşteptate după finanțare20
  
locuri de muncă create prin program ≥ 210
locuri de muncă create prin program = 15
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent incepand cu anul 2019, persoană cu dizabilități, persoană defavorizată  sau refugiat din Ucraina5
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent incepand cu anul 2019, persoană cu dizabilități, persoană defavorizată  sau refugiat din Ucraina10
Ponderea investitiilor15
Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;15
Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;10
Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;5
Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN rev. 2 pe care accesează cf art. 15 din 359/200410
Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 24 de luni10
Vechime activitate autorizată 12-24 luni5
Vechime activitate autorizată < 12 luni0
Valoarea aportului propriu15
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului15
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului10
Valoarea procentului aferent aportului propriu este < 20 % din valoarea eligibilă a proiectului0
Componentă de dezvoltare durabilă*5
Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă*
Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă
5
0

Durata maximă de implementare a proiectului (inclusiv realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 12 luni, dar nu mai târziu de 15.03.2023.

Departamentul Consultanță Fonduri

12.04.2022