Modificări legislative

I. E-Factura pentru vouchere de vacanță

Începând cu 1 aprilie 2022, unitățile afiliate care acceptă vouchere de vacanță emise pe orice tip de suport sunt obligate să transmită în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura facturile emise titularilor voucherelor.

Totodată, OUG nr. 131/2021 prevede că, unitățile afiliate pot accepta vouchere de vacanță acordate de instituțiile publice, numai dacă acestea nu înregistrează obligații fiscale restante mai vechi de 90 de zile. Pentru nerespectarea acestei prevederi de către unitatea afiliată, a fost introdusă și o sancțiune cu 2 până la 5 puncte amendă.

II. Facilități fiscale pentru donațiile acordate în sprijinul refugiațiilor din Ucraina

Având în vedere necesitatea de a fi întreprinse măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară pentru cetăţenii străini sau apatrizii proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, Guvernul a adoptat Ordonanța de urgență nr. 20 din 8 martie 2022 prin care sunt instituite o serie de facilități fiscale pentru persoanele care ajută refugiații.

În acest sens, persoanele fizice şi persoanele juridice, cu excepţia instituţiilor şi autorităţilor publice, pot dona sume de bani care se colectează de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă într-un cont distinct de disponibil în lei deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti pentru refugiații din Ucraina. Aceste donații, prin derogare de la prevederile Codului Fiscal, pot fi deduse la calculul rezultatului fiscal sub forma de credit fiscal pentru contirbuabilii plătitori de impozit pe profit, respectiv din baza impozabilă în cazul microîntreprinderilor. De asemenea, deducerea este acceptată și pentru persoanele fizice care determină venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Și în domeniul taxei pe valoarea adăugată au fost introduse facilități fiscale pentru acțiunile umanitare. Astfel, bunurile acordate gratuit, respectiv serviciile prestate în mod gratuit în scop umanitar de către persoanele impozabile destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina se consideră ca fiind efectuate în cadrul acțiunilor de sponsorizare sau de mecenat. În acest sens, nu se consideră că are loc o livrare de bunuri sau o prestare de servicii dacă valoarea totală în cursul unui an calendaristic se încadrează în limita a 3 la mie din cifra de afaceri și nu există obligația de a colecta TVA.  

Campania de donare de sume, precum și acordarea de bunuri sau prestarea de servicii în mod gratuit, potrivit prevederilor de mai sus, se desfașoară de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență și până la data de 31 decembrie 2022.

III. Procedura de soluționare a deconturilor cu opțiune de rambursare a TVA

Prin Ordinul ANAF nr. 352 din 7 martie 2022 a fost aprobată procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare. Prezenta procedură reglementează constituirea și gestionarea unei baze de date a persoanelor impozabile care pot reprezenta un risc fiscal privind o rambursare necuvenită de TVA și se aplică începând cu deconturile de TVA depuse după data de 1 februarie 2022.

Această bază de date specială conţine informaţii privind denumirea persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA, codul de TVA, numărul şi data referatului prin care s-a propus înscrierea, menținerea sau radierea în baza de date specială, precum și motivele care au stat la baza înscrierii, menținerii sau radierii în baza de date, după caz.

Se consideră că persoanele impozabile prezintă risc de rambursare necuvenită a TVA dacă se regăsesc în oricare dintre următoarele situaţii:

  • Organele fiscale primesc documente oficiale de la alte instituţii, care vizează aspecte de natură fiscală şi dacă se constată că au incidenţă în acordarea unei rambursări necuvenite de TVA;
  • În cadrul acţiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni cu implicaţii de natură fiscală;
  • Cu ocazia inspecţiei fiscale ulterioare au fost stabilite diferenţe mai mari de 10% din suma rambursată, dar nu mai puţin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a făcut obiectul inspecţiei fiscale ulterioare;
  • S-au constatat neconcordanţe semnificative, verificate și confirmate de organul fiscal, între informațiile înscrise în declarația informativă 394 și/sau în declarația recapitulativă 390 depuse de persoana impozabilă și cele depuse de partenerii de afaceri.

De menționat este faptul că, baza de date se actualizează anual până la 31 ianuarie din anul umător, în sensul radierii persoanelor impozabile din această bază de date.

Departamentul Taxe & Fiscalitate

               04.04.2022