Noutăți legislative

I. Raportările contabile la 30 iunie 2021

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici se aplică entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, precum și celor care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro. 

Trebuie reținut faptul că, prevederile se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic. 

Societățile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.eguvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat. 

Raportările contabile la 30 iunie 2021 se depun până cel mai târziu la data de 16 august 2021. 

Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2021 constituie contravenție și se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991. 

II. Utilizarea semnăturii electronice în domeniul relațiilor de muncă

Conform prevederilor legislative, părțile pot opta să utilizeze la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată. 

Angajatorul nu poate obliga persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul să utilizeze semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă. 

La încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă, părțile trebuie să utilizeze același tip de semnătură, respectiv semnătura olografă sau semnătura electronică, în condițiile prezentei legi. 

De asemenea, organele de control competente au obligația de a accepta, pentru verificare și control, contractele individuale de muncă și actele adiționale, precum și înscrisurile/documentele din domeniul relațiilor de muncă/securității și sănătății în muncă încheiate în format electronic, cu semnătura electronică, potrivit legii, fără a le solicita și în format letric. 

III. Scutirea de la plata impozitului specific unor activități

Ordonanța de urgență nr. 59 din 2021 a adus o serie de modificări, printre care se regăsește și reglementarea privind termenul de plată al impozitului specific, luând în considerare că, în contextul răspândirii epidemiei de COVID-19, perioada de închidere sau reducere a activității din domeniile de activitate prevăzute de Legea nr. 170/2016 a afectat și semestrul I al anului 2021. Astfel că, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, declararea și plata impozitului specific aferent semestrului I al anului 2021 se efectuează până la data de 25 decembrie 2021 inclusiv.

Departamentul Taxe & Fiscalitate  

               02.08.2021