Finanțări nerambursabile pentru activităţi non-agricole în zone rurale

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, vine în sprijinul societăților care desfășoară activităţi non-agricole în zone rurale prin fonduri nerambursabile cu intensitate de până la 100%, în cadrul submăsurilor 4.2, 6.2 și 6.4.

Submăsurile fac parte din Programul Național de dezvoltare rurală 2014 – 2020, finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

I. Submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea și marketing-ul produselor agricole

Are ca scop sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketing-ul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.

Ajutor financiar nerambursabil: 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și de 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

• 800.000 euro/proiect pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici;

• 1.200.000 euro/ proiect pentru întreprinderi mijlocii;

• 1.500.000 euro/ proiect pentru alte întreprinderi.

Beneficiari eligibili: Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare, cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

Cofinanțare: 40%-50%;

Exemple de cheltuieli eligibile:

• Construcția și dotarea clădirilor unităților de procesare a plantelor proteaginoase* –investiții noi și extindere/ modernizare;

• Achiziționarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalații, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor;

• Cheltuieli generate de extinderea și/sau modernizarea rețelelor locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare comercializare;

• Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde europene pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;

• Cheltuieli aferente marketing-ului produselor (ex. etichetare, ambalare).

II. Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

Are ca scop facilitarea diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural;

Ajutor financiar nerambursabil: 50.000 euro/ proiect sau 70.000 euro/proiect activități agricole;

Beneficiarii eligibili: START-up-uri, fermieri sau membrii unei gospodării agricole, microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu sediul social și punctul de lucru în mediul rural;

Cofinanțare: 0 %;

Activitățile eligibile sunt:

• Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase (producție de combustibil din biomasă – ex: fabricare de peleți); industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului, etc;

• Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)

• Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local;

• Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate,  juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc).

III. Submăsura 6.4 – Investiții în creșterea și dezvoltarea de activități neagricole în zone rurale

Are scopul de a stimula mediul de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;

Ajutor financiar nerambursabil: minim 10.000 euro -maxim 200.000 euro/ proiect;

Beneficiarii eligibili: START-up-uri, fermieri sau membrii unei gospodării agricole, microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu sediul social și punctul de lucru în mediul rural;

Cofinanțare: 10% – 30%;

Activități eligibile:

• Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole;

• Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);

• Investiţii legate de furnizarea de servicii;

• Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow, cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

• Proiecte de activități de agrement;

• Modernizarea/ extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow și agropensiuni, cu respectarea Ordinului ANT 65/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare;

• Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local;

• Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării;

• Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității;

• Investiții care susțin protecția mediului.

Departamentul Consultanță Fonduri
               14.07.2021