Regimuri speciale TVA

 1. Regimul UE privind vânzările de bunuri la distanță și prestările de servicii

Prin Ordonanța de Urgență nr. 59 din 2021 au fost transpuse în legislația națională reglementările comunitare privind activitățile de comerț electronic transfrontalier în vigoare de la 1 iulie 2021.

Acest regim special poate fi aplicat de către:

 1.  orice persoană impozabilă stabilită pe teritoriul Uniunii Europene care prestează servicii către o persoană neimpozabilă, atunci când persoana impozabilă nu este stabilită în statul membru de consum;
 2. orice persoană impozabilă stabilită pe teritoriul Uniunii Europene sau în afara Uniunii pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță;
 3. orice persoană impozabilă stabilită în UE sau în afara UE care facilitează livrarea de bunuri pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță sau anumite livrări interne de bunuri.

Se consideră că are loc o vânzare intracomunitară de bunuri la distanță, atunci când bunurile expediate sau transportate de furnizor sau în numele acestuia dintr-un alt stat membru decât cel în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 1. livrarea de bunuri este efectuată către o persoană impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă ale cărei achiziții intracomunitare de bunuri nu sunt considerate operațiuni impozabile în România sau către orice altă persoană neimpozabilă;
 2. bunurile livrate nu sunt mijloace de transport noi sau bunuri livrate după asamblare sau instalare, cu sau fără funcționare de probă, de către furnizor sau în numele acestuia.

Dintre tipurile de servicii pentru care se poate aplica Regimul UE, menționăm: servicii pe cale electronică, de telecomunicații și radiofuziune, servicii legate de bunuri imobile, servicii de transport intracomunitar de bunuri, activități auxiliare transportului: încărcarea, descărcarea și manipularea, etc.

În situația în care valoarea totală a prestărilor de servicii pe cale electronică, de telecomunicații și radiofuziune și a vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță efectuate către persoane neimpozabile din alt stat membru nu depășește 10.000 euro, exclusiv TVA, sau echivalentul acestei sume în monda națională (46.337 RON) și nici nu a depășit această sumă în cursul anului calendaristic precedent, TVA-ul este datorat în statul membru al furnizorului.

În caz contrar, daca plafonul de 10.000 euro este depășit, furnizorul poate opta să se înregistreze în regimul UE prin intermediul ghișeului unic OSS – One Stop Shop și va declara și plăti TVA prin intermediul declaratiei speciale de TVA depusa pentru fiecare trimestru, fie va trebui să se înregistreze în scopuri de TVA în fiecare stat membru al Uniunii Europene către care realizează livrări de bunuri la distanță sau prestări de servicii pe cale electronică, de telecomunicații și radiofuziune si să depună deconturi de TVA conform legislației fiscale din fiecare stat membru UE unde se va înregistra în scopuri de TVA.

2. Regimul special de import pentru comerțul intracomunitar de bunuri

Regimul special de TVA la importul de bunuri se aplică pentru importul de bunuri cu o valoare intrinsecă de maxim 150 euro a căror expediere sau transport se încheie în România și pentru care nu se utilizează regimul special pentru vânzările la distanță de bunuri importate și presupune că TVA aferentă importului să poată fi achitată până pe data de 16 a lunii următoare în baza unei garanții și în baza unei autorizații emise de autoritatea vamală.

Autorizația se poate obține dacă solicitantul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1.  își declară intenția de a utiliza acest regim;
 2. este „operator poștal”;
 3. este înregistrat în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal;
 4. nu înregistrează obligații fiscale restante administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării;
 5. nu înregistrează debite față de autoritatea vamală;
 6. nu este în stare de insolvență, în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară;
 7. constituie o garanție care acoperă cuantumul maxim al taxei pe valoarea adăugată a cărui plată este amânată la punerea în liberă circulație a bunurilor în cadrul mecanismului special.

În situația în care sunt îndeplinite condițiile, biroul vamal calculează și comunică solicitantului cuantumul garanției stabilite și termenul de constituire a acesteia, termen care nu poate depăși 30 de zile de la data comunicării.

Garanția poate fi constituită prin consemnarea de mijloace bănești la Trezoreria Statului sau printr-o scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit.

Titularul autorizației pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import are următoarele obligații:

a) să depună lunar o declarație specială de TVA și să plătească cuantumul TVA încasat în luna calendaristică de raportare până cel târziu în a şaisprezecea zi a lunii următoare lunii calendaristice de raportare;

b) să comunice biroului vamal persoana desemnată pentru depunerea declarațiilor speciale de TVA (nume, prenume, funcția, codul numeric personal, telefon și adresa de e-mail);

c) să țină, în formatul electronic stabilit de biroul vamal, registre de evidență a operațiunilor reglementate de acest mecanism special;

d) să informeze biroul vamal, pe cale electronică, în termen de 3 zile de la producere, cu privire la orice modificări intervenite ulterior emiterii autorizației, care pot influența menținerea sau conținutul acesteia, inclusiv cele cu privire la încetarea activității sau neîndeplinirea condițiilor necesare pentru a utiliza mecanismul special;

e) să suplimenteze cuantumul garanției constituite în termen de 15 zile de la solicitarea biroului vamal;

f) să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că persoana destinatară a bunurilor plătește TVA corectă.

Modificarea informațiilor înscrise eronat în declarația specială de TVA se face prin completarea și transmiterea unei declarații rectificative, în termen de 3 ani de la data la care trebuia depusă declarația inițială.

3. Decontarea indemnizației privind reducerea timpului de lucru

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 25 iunie 2021 a fost publicată hotărârea nr. 677 din 2021 care modifică procedura de decontare și plată a indemnizației acordate pe durata reducerii timpului de muncă în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Măsurile de sprijin destinate salariaților și anagajatorilor prevăd că, pentru reducerea timpului de muncă cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară prevăzută în contractul individual de muncă pe durata stării de alertă și maxim 3 luni de la data încetării stării de alertă, salariați au dreptul la o indemnizație de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru.

Ca și procedură de lucru, angajatorul calculează drepturile salariale, plătește salariul și indemnizația cuvenită la termenul agreat prin contract și depune raportările aferente ulterior, solicită de la bugetul fondului de șomaj decontarea acestei indemnizații.

Hotărârea prevede că cererea împreună cu documentele însoțitoare se pot depune în format electronic utilizând modelele de cereri și formulare electronice publicate pe platforma Punctul de contact unic electronic sau pe platforma aici.gov.ro. Totodată, prin ordin al Ministrului Muncii se vor aproba noile formulare cu modelul declarației pe propria răspundere a angajatorului, respectiv cu modelul listei cu salariații ce beneficiază de indemnizație

Plata indemnizației se va realiza de către Agențiile de Ocupare a Forței de Muncă în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la depunerea documentației complete.

Departamentul Taxe & Fiscalitate

               07.07.2021