Modificări legislative

I. Legea nr. 123/2021 privind aprobarea Ordonanței nr. 5/2020 pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală

Sunt aduse clarificări asupra obligației de raportare atunci când există mai mulți intermediari implicați într-un aranjament transfrontalier. Astfel, în cazul în care există mai mulţi intermediari, obligația de raportare revine tuturor intermediarilor implicați în același aranjament transfrontalier care face obiectul raportării.

Cu toate acestea, oricare dintre aceștia poate fi exonerat de la obligația de raportare dacă deține dovezi concludente, din care să rezulte fără dubiu că un alt intermediar a raportat deja aranjamentul transfrontalier fie către Agenția Națională de Administrare Fiscală, fie către autoritatea competentă dintr-un alt stat membru.

Sunt exonerați de la obligația de raportare și contribuabilii relevanți care dețin dovezi concludente că informațiile au fost deja raportate către Agenția Națională de Administrare Fiscală sau către autoritatea competentă dintr-un alt stat membru de către un alt contribuabil relevant.

Se modifică Anexa nr. 4 la Codul de procedură fiscală privind Semnele distinctive, astfel:

Categoria B: Semne distinctive specifice legate de testul beneficiului principal:
• Semnul distinctiv B1 se modifică prin eliminarea explicației conform căreia prin măsuri artificiale se înțelege „inclusiv tranzacții transfrontaliere artificiale definite conform art. 11 alin. 3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”.
• Semnul distinctiv B3 se modifică prin înlocuirea sintagmei „aranjament transfrontalier care include tranzacții circulare care au ca rezultat spălarea banilor” cu sintagma „aranjament transfrontalier care include tranzacții circulare care au ca rezultat un carusel de fonduri (round-tripping of funds)”.

Categoria C: Semne distinctive specifice asociate tranzacțiilor transfrontaliere:
• În vedere alinierii cu textul Directivei DAC6, semnul distinctiv C1 litera b) se modifică în sensul separării condițiilor în cele două puncte i) și ii), astfel: „cu toate că destinatarul este rezident fiscal într-o jurisdicție, acea jurisdicție:

  • nu impune un impozit pe profit sau impune un impozit pe profit la o cotă egală cu zero ori mai mică de 1%; sau
  • este inclusă într-o listă de jurisdicții ale unor țări terțe care au fost evaluate de statele membre, în mod colectiv sau în cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică („OCDE”), și au fost calificate ca fiind necooperante”.

Categoria E: Semne distinctive specifice privind prețurile de transfer:
• Semnul distinctiv E2 se completează prin specificarea faptului că activele necorporale greu de evaluat se determină potrivit înțelesului atribuit acestei noțiuni de Liniile directoare privind prețurile de transfer emise de către OCDE;
• Semnul distinctiv E3 se modifică prin înlocuirea sintagmelor:

  • ,,veniturile anuale preconizate’’ cu ,,profiturile anuale preconizate’’; și
  • „EBIT, în perioada de 3 ani ulterioară transferului“ cu „EBIT, pentru perioada de 3 ani ulterioară transferului”.

II. Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 577/2021 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor juridice străine

Persoanele juridice străine înregistrate cu locul conducerii efective în România până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv, precum și cele înregistrate în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și data intrării în vigoare a Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 577/2021 (OMF nr. 577/2021), au obligația ca până la data de 30 iunie 2021 inclusiv să depună chestionarul menționat mai jos și să anexeze documentele prevăzute la art. 81 alin. (2) din Codul fiscal.

În acest scop au fost adoptate următoarele formulare pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei juridice străine cu locul conducerii efective în România, și procedura de completare și transmitere a acestora:

  1. chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei juridice străine cu locul conducerii efective în România (anexa nr. 1 la OMF nr. 577/2021, denumită în continuare Chestionarul);
  2. notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență potrivit prevederilor Codului fiscal de către persoana juridică străină (anexa nr. 2 la OMF nr. 577/2021).

Chestionarul se depune de către persoana juridică străină la registratura organului fiscal central sau se transmite prin poștă, cu confirmare de primire, ori prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în format PDF cu XML atașat.

Organul fiscal central analizează îndeplinirea condițiilor de rezidență în funcție de situația concretă a persoanei juridice străine, luând în considerare prevederile Codului fiscal, documentația prezentată și datele înscrise în chestionar.

După efectuarea analizei, persoana juridică străină este notificată, în termen de 30 de zile de la depunerea Chestionarului, dacă îndeplinește sau nu condiția de rezidență potrivit locului conducerii efective în România.

III. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2021 pentru modificarea OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2021 se prevede că în cazul reducerii timpului de muncă și/sau a veniturilor cauzată de instituirea stării de urgență/alertă, pe perioada acesteia, precum și pe o perioadă de până la trei luni de la încetare, persoanele care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin. 1 și 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 (OUG 30/2020) vor beneficia, la cerere, pe baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

Categoriile de persoane care pot beneficia de această indemnizație sunt:
• alți profesioniști reglementați la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
• persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;
• persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturile conexe, reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Procedura de plată a indemnizației lunare de 41,5% din câștigul salarial mediu brut se va stabili prin hotărâre a Guvernului.

Prevederile se aplică începând cu drepturile aferente lunii iunie 2021.

IV. OUG nr. 43 din 2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declaraţiei anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Ordonanța stabilește termenul pentru depunerea declarației anuale de beneficiar real în anul 2021 la data de 1 octombrie, indiferent de data aprobării situațiilor financiare anuale. Menționăm că declarația anuală de beneficiar real a fost reintrodusă prin Legea nr. 101/2021 cu un termen de depunere de 15 zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale.

Declaraţia anuală privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la Oficiul Registrului Comerţului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier.

Declaraţia anuală privind beneficiarul real poate fi dată şi în faţa reprezentantului Oficiului Registrului Comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

Departamentul Taxe & Fiscalitate
10.06.2021