Modificări privind legislația muncii

În Monitorul Oficial au fost publicate recent următoarele acte normative care aduc modificări privind legislația muncii:

 1. OUG nr. 37 din 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii
 2. OUG nr. 36 din 2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 3. OUG nr. 26 din 2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010  privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

 1. OUG nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii

Ordonanța modifică punctual Codul muncii și se adresează doar angajatorilor ce au calitate de microîntreprindere conform definiției date de Legea nr. 346/2004 privind stimularea întreprinderilor mici și mijlocii, potrivit căreia “Microîntreprinderea” reprezintă societatea cu un număr de până la 9 salariați și înregistrează o cifră de afaceri sau deține active de până la 2.000.000 euro.

Astfel, modificările aduse prin OUG 37/2021 pentru microîntrprinderi sunt:

 • Eliminarea obligației pentru angajatori de a întocmi fișa postului;
 • Sarcinile de serviciu se vor comunica salariatului în mod verbal;
 • La solicitarea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să îi comunice în scris fișa postului cu specificarea atribuțiilor postului;
 • Angajatorii microîntreprinderi sunt scutiți de obligația întocmirii regulamentului de ordine intern;
 • Pentru salariații mobili, salariații care desfășoară muncă la domiciliu, respectiv salariații microîntreprinderilor sus amintite, angajatorii vor ține evidența orelor de muncă prestate zilnic în condițiile unui acord scris stabilit cu salariații;

Celelalte obligații existente în Codul muncii rămân nemodificate și se aplică și de către angajatorii ce au calitate de microîntreprindere.

2. OUG nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice

Ordonanța prevede includerea posibilității utilizării semnăturii electronice în relațiile de muncă, ocazie cu care se modifică punctual următoarele trei acte normative:

 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii;
 • Legea nr. 81/2018 privind telemunca;
 • Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.

Principalele modificări aduse de prezenta ordonanță se regasesc enumerate succint mai jos:

 • La încheierea contractului individual de muncă sau a eventualelor acte adiționale, părțile pot opta să utilizeze semnătura electronică avansată sau o semnătură electronică calificată însoțită de marcă temporală electronică sau marcă temporală electronică calificată și sigiliu electronic calificat al angajatorului;              
 • Pe parcursul executării contractului de muncă sau la încetarea contractului individual de muncă, în baza regulamentului intern sau a contractului colectiv de muncă, angajatorul poate opta pentru utilizarea semnăturii electronice pentru întocmirea tuturor înscrisurilor din domeniul relațiilor de muncă;
 • Contractele individuale de muncă semnate electronic se arhivează de către angajator cu respectarea legislației privind arhivarea electronică, iar la solicitarea organelor de control vor fi puse la dispoziția acestora;
 • Forma scrisă a documentelor prevăzută de legislația muncii se consideră îndeplinită și dacă documentul este semnat electronic;
 • În raportul angajatorulului cu instituțiile publice din domeniul muncii/securității în muncă, acesta poate comunica documente/înscrisuri semnate electronic;
 • Angajatorul nu poate obliga salariatul sau persoana supusă selecției în vederea angajării să utilizeze o semnătură electronică;
 • Salariații care realizează muncă la domiciliu, au obligația respectării confidențialității informațiilor și documentelor utilizate în timpul muncii la domiciliu.
 • Se redefinește telemunca ca fiind acea formă de organizare a muncii realizată voluntar și în mod regulat de către un salariat în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, folosind tehnologia informațiilor și a telecomunicațiilor.
 • Angajatorul are dreptul să verifice activitatea telesalariatului în principal prin utilizarea  tehnologiei informațiilor și a comunicațiilor.
 • Angajatorul trebuie să organizeze instruirea telesalariatului în domeniul securității și sănătății în muncă cu privire la echipamentele utilizate cel puțin la: angajare, introducerea unui nou echipament de muncă, introducerea unei noi proceduri de lucru.
 • În domeniul securității și sănătății în muncă se permite ca dovada instruirii făcute salariaților să poate să se materializeze fie prin semnare electronică, fie pe suport hârtie în funcție de modalitatea aleasă de angajator stabilită prin regulamentul intern.
 • Angajatorul poate să suporte cheltuielile cu semnătură electronică utilizată de salariați.

3. OUG nr. 26 din 2021 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, prevede:

 • Majorarea stimulentului de inserție, de la 650 lei la 1.500 lei, dacă părintele revine în activitate până la împlinirea vârstei de 6 luni a copilului sau 1 an în cazul copilului cu handicap;
 • Suma este acordată până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități.
 • Actul normativ reglementează menținerea la nivelul de 650 lei a stimulentului de inserție acordat pentru:
 • persoanele care realizează venituri supuse impozitului după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni (1 an în cazul copilului cu handicap) oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani (3 ani în cazul copilului cu dizabilități);
 • persoanele care realizează venituri supuse impozitului după împlinirea de către copil  a vârstei de 2 ani (3 ani în cazul copilului cu dizabilități) oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani (4 ani în cazul copilului cu dizabilități).
 • În același timp, se introduce stimulentul de inserție de 650 lei pentru persoanele care se întorc la activitatea profesională în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani.
 • Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul în care salariatului se află în concediu de creștere a copilului până în varstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap sau în situația în care salariatul se află în plata stimulentului de inserție.

Departamentul Resurse Umane

               13.05.2021