Buletin informativ OUG nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale

  1. Reglementări în domeniul procedurilor fiscale cu scopul de a ajuta contribuabilii să treacă mai ușor peste problemele generate de pandemia COVID-19

Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

Contribuabilul care dorește să îşi restructureze obligațiile bugetare beneficiază de un termen prelungit pentru notificarea autorităților despre intenția sa, respectiv până la data de 30 septembrie 2021.

Solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare, împreună cu planul de restructurare și testul creditorului privat prudent se depune la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie 2022, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

Termenul prevăzut pentru rambursarea cu control ulterior a sumelor de TVA solicitate prin decont, se prorogă până la data de 31 ianuarie 2022.

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și pentru instituirea unor măsuri fiscale

Contribuabilii pot beneficia în continuare de anularea obligațiilor fiscale accesorii, cu condiția stingerii în orice modalitate a debitelor principale și a îndeplinirii celorlalte criterii prevăzute în acest sens, până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv.

Contribuabilii care la data de 31 ianuarie 2022 au cereri de rambursare în curs de soluționare pentru care, ulterior acestei date, se respinge total sau parțial rambursarea, beneficiază de anularea obligațiilor fiscale accesorii dacă achită debitele principale în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de respingere.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

Se menține eșalonarea la plată în formă simplificată pentru obligațiile fiscale principale și accesorii scadente după data declarării stării de urgență, contribuabilii putând depune cererea pentru acordarea facilității până la data de 30 septembrie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Prevederi noi intoduse de OUG 19/2021

Se introduc noi prevederi referitoare la anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale în derulare la data de 29 martie 2021 sau începute după această dată, dar nu mai tarziu de 31 ianuarie 2022, indiferent de momentul la care inspecția fiscală se finalizează, în anumite condiții:

a) Debitele principale individualizate în decizii de impunere sunt stinse în orice modalitate în termenul legal și

b) Cererea de anulare se depune până la data de 31 ianuarie 2022 sau în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei de impunere dacă termenul se îndeplinește după 31 ianuarie 2022.

2. Măsuri fiscale pentru contribuabilii care intră în sfera impozitului specific unor activități

Se prelungește perioada în care contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pot beneficia de scutire de impozit, cu încă 90 de zile începând cu data de 1 aprilie 2021.

3. Modificări aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

  • Taxa pe valoarea adaugată
  1. Baza de impozitare în cazul bunurilor de natură alimentară al căror termen de consum a expirat și care nu mai pot fi valorificate, fiind acordate gratuit unor organizații fără scop patrimonial, instituții publice sau unități de cult și structuri ale cultelor religioase recunoscute în România, conform prevederilor în vigoare privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, care fac dovada că le vor acorda gratuit în scopuri sociale sau filantropice, este zero.
  2. Sume ce nu se preiau în decontul de taxă:
  • Sume reprezentând TVA ce nu sunt considerate restante conform art. 157 alin. (2), Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Sumele care devin ulterior restante se cuprind în decontul perioadei fiscale în care intervine această situatie;
  • Sumele reprezentând taxa cumultată de plată cu care organul fiscal s-a înscris la masa credală potrivit prevederilor Legii 85/2014.

3. Declarația recapitulativă D390 VIES

Începând cu 1 ianuarie 2021, Regatul Unit al Marii Britanii a devenit un stat terț prin părăsirea blocului comunitar, pe cale de consecință în Declarația recapitulativă D390 VIES depusă de persoanele impozabile din România nu se mai raportează operațiunile realizate cu partenerii din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, cu excepția tranzacțiilor ce implică transporturi de bunuri în/din Irlanda de Nord.

  • Impozit venit

În cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru stabilirea impozitului anual datorat de fiecare membru asociat, costul de achiziție a caselor de marcat puse în funcțiune în anul respectiv, se distribuie proporțional cu cota procentuală de participare conform contractului de asociere.

4. Reglementări fiscale referitoare la educația timpurie

În perioada 1 aprilie 2021 – 31 decembrie 2021 se suspendă facilitățile fiscale privind educația timpurie.

Pe perioada suspendării, cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a creşelor şi grădiniţelor aflate în administrarea contribuabililor sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată de natura celor prevazute la art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completarile ulterioare, şi intra sub incidenţa limitei stabilite pentru acestea, de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Departamentul Taxe & Fiscalitate

               27.04.2021